Växtavfall från invasiva främmande växter

Trädgårdar utgör en stor spridningsrisk för invasiva främmande växter. Om du upptäcker invasiva främmande växter i din trädgård, ta bort dem så de inte sprids vidare – ju tidigare desto bättre!

Växter som saknar konkurrens i naturen

Det finns vissa växter som ingen vill ha, varken i sin trädgård eller på annan mark. Lupiner kan vara fina att titta på men de är exempel på växter som är invasiva. Det betyder att de saknar naturliga fiender och därför enkelt kan sprida sig och bli väldigt många. Då kan de konkurrera ut många av våra inhemska arter och orsaka problem för den biologiska mångfalden.

Gör så här:

  • Se till att få bort hela växten och framför allt de delar som förökar sig – frön och rotdelar. Bäst och enklast när det gäller vissa arter, är om du tar bort dem innan de går i blom.
  • Samla växtavfallet i väl förslutna säckar. Om du behöver transportera växtavfallet till en Returpunkt, kör aldrig växterna på öppet flak. Då finns det risk att sprida växtdelar till nya platser genom att delar faller av eller blåser iväg.
  • Lämna växtmaterialet i containern för energiåtervinning på någon av våra Returpunkter – aldrig som trädgårdsavfall. Det får absolut inte tippas i skog eller dylikt.
  • Om du har mindre mängd växtavfall kan du förpacka det och slänga i din soptunna för restavfall.

De här växterna ska du se upp med

  • Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) mycket spridd i landet, men kan hejdas lokalt med ihärdiga åtgärder.
  • Jättebalsamin (Impatiens glandulifera) EU-listad växt som sprätter iväg sina frön. Den är spridd i hela landet.
  • Jätteloka (Heracleum mantegazzianum) EU-listad jätteväxt som är spridd i hela landet. Har växtsaft som kan ge brännskador på huden.
  • Parkslide (Fallopia japonica) en av de värsta och mest seglivade invasiva främmande arterna i landet.
  • Gul skunkkalla (Lysichiton americanus) en mycket invasiv, EU-listad våtmarksväxt som det fortfarande finns chans att utrota!
  • Vresros (Rosa rugosa) vanlig i stora delar av landet. Möjlig att bekämpa när den är liten.

Rapportera ditt fynd

Berätta för kommunen om du hittar invasiva främmande växter på kommunägd mark så som parker, naturområden och vägrenar längs vägar som kommunen sköter om. Ta gärna bilder på blommor och blad, ange även adress eller platsbeskrivning så exakt som möjligt.

Här kan du rapportera ditt fynd (i Norrköpings kommuns system för rapportering) Länk till annan webbplats.

Du kan också ringa kommunens kontaktcenter 011-15 00 00.

Rapportera gärna också in förekomsten i den nationella databasen hos Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

invasivaarter.nu (SLU.se) Länk till annan webbplats.

Mer information

Du kan läsa mer om invasiva främmande växter på Naturvårdsverket webbplats.

Invasiva främmande arter (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.