Projekt

Här kan du se Nodras planerade och pågående arbeten inom vatten och avlopp.

För att du ska få ett gott och hälsosamt vatten i kranen och bli av med ditt avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt arbetar vi hela tiden med att underhålla och bygga ut vatten- och avloppsledningsnätet.

Några av våra projekt är väl synliga för stora delar av allmänheten, medan vissa projekt endast berör några få. Ovasett storlek så finns de projekt som på något sätt påverkar allmänheten, och som beräknas pågå under minst en månad, samlat på denna sida.

Pågående och planerade projekt

 • Flygfoto över området. I fotot finns markering som visar exploateringsområdet. Klinga verksamhetsområde, etapp 5
  Området ska exploateras för verksamhetsmark. Nodra bygger ut vatten och avlopp till området samt anlägger en fördröjningsdamm för dagvatten.
 • Flygfoto över området. I fotot finns markering som visar exploateringsområdet. Utbyggnad Klinga etapp 3
  Området ska exploateras för verksamhetsmark. Nodra bygger ut vatten och avlopp till området samt anlägger en fördröjningsdamm för dagvatten.
 • Flygfoto över området. I fotot finns markering som visar exploateringsområdet. Smedby
  Smedbys gamla idrottsplats ska exploateras för bostadsbyggnation. Nodra bygger ut vatten och avlopp till området samt anlägger en fördröjningsdamm för dagvatten.
 • Kungsängen
  Vi bygger ut vatten och avlopp till Kungsängens verksamhetsområde.
 • Illustrerad kartbild över Sandtorp Sandtorp
  Sandtorp är ett nytt område med bland annat bostäder och skolor. Kommunen ansvarar för projektet. Nodra bygger ut vatten och avlopp till området.
 • Avspärrningar och en grävmaskin framför några hus. Bilar som åker längre bort i bil och i längst fram är en gatuskylt där det står Fogdegatan Lagerlunda
  Som ett led i att säkra vattentjänster i området Lagerlunda pågår ett arbete med att renovera och byta ut befintliga vattenledningar och brunnar i området.
 • Mauritsberg
  Nodra gör en omdragning av spilledningen i området.
 • Sten
  Nodra kommer att bygga ut Sten med ledningar för dricksvatten och spillvatten.
 • Översiktsbild över Sandbyhov där de nya byggnaderna har ritats in i bilden. Sandbyhov
  Området Sandbyhov 30 med närområde i Norrköpings kommun ska moderniseras och omvandlas från ett gammalt institutionsområde till bostadsområde. Nodra bygger ut vatten och avlopp till Sandbyhov.
 • Rågvägen
  Nodra har förnyat spill- och dricksvattenledningarna i Rågvägen samt de ledningarna som är förlagda inne på fastighetsmark.
 • Ritning över aktuellt område med markeringar vart en ny väg ska anläggas, en vattenledning ska dras samt vilka vägar som påverkas av projektet. Rullstensvägen
  Som ett led i att säkra vattentjänster i övre Jursla har vi påbörja ett arbete med att renovera och byta ut befintliga vattenledningar i området.
 • Nyköpingsvägen
  Vi har bytt ut och renoverat spill- och dricksvattenledningarna i delar av Nyköpingsvägen.
 • flygfoto över marken där bygget ska utföras. Markeringar och text på bilden visar hur gräsytan kommer att förändras. Dagvattenhantering från Gästgivarevägen till Pjältån
  Nodra planerar att utforma gräsytan intill Nyköpingsvägen, söder om Gästgivarevägen 1, så att tillräckligt mycket dagvatten från Gästgivarevägen kan renas och fördröjas innan det når Pjältån med dess skyddsvärda naturmiljö.
 • Flygfoto över Bäckalundsvägen och angränsande vägare. Ritade markeringar i kartan visar vilka delar som är avstängda under de olika etapperna och vart det går tillfälliga vägar. Bäckalundsvägen
  Vi byter ut samtliga ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten med tillhörande brunnar och ventiler i delar av Bäckalundsvägen, Bolagsvägen och Blåvångsvägen.

Senast uppdaterad: