Batterier

Foto och ikon för batterier

Batterier kan i de flesta fall samlas in i samma behållare och du kan lämna dem på flera olika platser i kommunen. De flesta batterier går till stor del att återvinna.

Många batterier innehåller material som kan återvinnas, till exempel metaller och plast. De innehåller också miljöfarliga ämnen så som kvicksilver, kadminum och bly. Genom att lämna in batterier till återvinning spar vi på naturresurser och bidrar till en renare miljö.

Här kan du lämna batterier

Du som har fyrfackskärl kan lägga batterier och knappcellsbatterier i den lilla boxen med rött lock. Du kan också lämna dem i samlaren, i en batteriholk på en återvinningsstation eller på en returpunkt.

Saker med inbyggt batteri sorteras som elavafall.

Elavfall

Bilbatterier ska du lämna in till en returpunkt.

Bilbatteri

Så omhändertas batterier

Batterier omhändertas av El-Kretsen. Från våra anläggningar fraktas batterierna på ett säkert sätt till förbehandlingsanläggningarna där personal manuellt förbehandlar batterierna innan dess material går vidare för omhändertagande eller materialåtervinning.

I ett första steg sorteras batterierna ut efter storlek och innehåll. Här sorteras först och främst knappcellsbatterierna ut då de kan innehålla små mängde kvicksilver.

Därefter sker en manuell sortering där vissa sorter, till exempel kadmium, sorteras ut ur kretsloppet, medan andra, till exempel litium, sorteras ut för materialåtervinning.

Respektive sorts batteri krossas och hanteras i slutna system. Man skiljer på metallhöljen och reaktionskänsliga material på ett säkert sätt. Alkaliska batterier som i huvudsak består av metall, plast och organiskt material genomgår en process där metall och plast återvinns, medan det organiska materialet omhändertas som farligt avfall.

Mer information om olika sorters batterier och hur de omhändertas finns på El-Kretsens webbplats.

Batterier (el-kretsen.se) Länk till annan webbplats.

Källa: El-Kretsen