Felsökning vid utebliven sophämtning för villa och fritidshus

Har dina sopkärl inte blivit tömda på ordinarie hämtningsdag? Här kan du som bor i villa och fritidshus själv felsöka vad som kan vara orsaken till varför ditt kärl inte har blivit tömt och få information om vad du ska göra för att undvika utebliven hämtning framöver.

Det kan finnas olika orsaker till att ditt kärl inte har blivit tömt på ordinarie hämtningsdag. Det kan vara att vägen inte är farbar eller att det är felsorterat i sopkärlet. Det kan också vara så att sophämtningen är försenad i området du bor i.

Större förseningar informerar vi om här på vår webbplats under driftinformation.

Driftinformation

Felsök orsak till utebliven sophämtning

För att vi ska kunna tömma dina kärl måste vi kunna dra kärlet från avsedd plats till sopbilen. Om det finns snö som tar emot eller is som utgör en risk för sophämtaren kan vi inte tömma dina kärl.

Se till att det är skottat och sandat framför dina kärl och längs den väg som sophämtaren använder för att dra dina soptunnor på hämtningsdagen.

Avfallshämtning vintertid

Du som fastighetsägare ansvarar för att se till att trottoaren är snöröjd och halkbekämpad. För att vi ska kunna tömma dina kärl måste vi kunna dra kärlet från avsedd plats till sopbilen. Om det finns snö som tar emot, is som utgör en risk för sophämtaren eller om det har plogats upp en snövall på trottoaren, kan vi inte tömma dina kärl.

Se till att det är skottat och sandat på trottoaren framför din fastighet på hämtningsdagen.

Avfallshämtning vintertid

Dåligt vinterväglag kan göra att våra tunga sopbilar får svårt att köra och fastnar på vägar där andra bilar tar sig fram. För att vi ska kunna tömma dina kärl måste vägen till din fasighet vara snöröjd och halkbekämpad på hämtningsdagen.

Sköts inte snöröjning och halkbekämpning på vägen till din fastighet utgör det en fara för sophämtare och medtrafikanter.

Tillsammans har Nodra, du som fastighetsägare och den som har rådighet över vägen ett gemensamt ansvar för att se till att avfallet hämtas. Ansvarar du över vägen till din fastighet ska du se till att vägen är snöröjd och halkbekämpad på hämtningsdagen. Sköts vägen till din fastighet av en vägförening eller av kommunen är det dem som du ska kontakta om väghållningen är bristfällig.

Läs om ansvaret för sophämtningen vid vinterväglag under 22 § och 23 § i föreskrifterna för den kommunala renhållningsordningen.

Allmänna föreskrifter för avfallshantering i Norrköpings kommun

Under kalla vinterdagar kan blöta eller fuktiga matavfallspåsarna frysa fast i kärlet. För att undvika att de fryser fast kan du använda dig av tipsen nedan.

  • Låt matavfallet rinna av innan du lägger det i matavfallspåsen.
  • Använd alltid matavfallskorgen som du har fått av oss så att fukt kan avdunsta från påsen.
  • Lägg lite hushållspapper i botten av matavfallspåsen, alternativt använd dubbla påsar.

Kolla att ditt avfall ligger löst i kärlet på tömningsdagen. Är påsarna fastfrusna kan du peta loss dem försiktigt med exempelvis ett kvastskaft.

Mer information om matavfallskorgen, påsarna och hur du sorterar matavfall hittar du på sidan om matavfall.

Matavfall

För att vi ska kunna tömma dina kärl ska dina kärl stå på avsedd plats på hämtningsdagen. Det vill säga intill körbar väg, utanför grind, max fem meter från där sopbilen stannar.

Om dragvägen, alltså avståndet mellan där sopbilen stannar och kärlens placering, är längre än fem meter kan du beställa dragväg som extra tjänst mot en kostnad. Mer information om kostnaden för dragväg hittar du i vår avfallstaxa.

Avfallstaxa

Det går bra att ha dina kärl placerade på andra platser på din tomt, så länge de står utplacerade på avsedd plats på hämtningsdagen. I vår app eller i Mina sidor kan du se din nästa hämtningsdag.

Nästa hämtningsdag

För att vi ska kunna tömma dina kärl på hämtningsdagen får kärlen inte blockeras av exempelvis en bil, släpvagn eller en låst grind.

Se till att kärlet inte är blockerat på hämtningsdagen. I vår app eller i Mina sidor kan du se din nästa hämtningsdag.

Nästa hämtningsdag

Om ditt kärl är för tungt och våra sophämtare därmed inte kan dra kärlet till sopbilen kan vi inte tömma det. Släng därför inte stora mängder av tungt avfall, som exempelvis fallfrukt i din soptunna, åk istället till närmaste returpunkt för att sortera det tunga eller skrymmande avfallet där.

Returpunkter

Dina kärl ska placeras med draghandtaget utåt på hämtningsdagen. Kärlen dras av våra sophämtare från avsedd plats till sopbilen. Våra sophämtare tömmer omkring 300 kärl per dag. De ska inte behöva vrida på tunnan för att komma åt draghandtaget. Att upprepande göra en sådan rörelse leder till arbetsskador.

Precis som dina kärl har fyra fack, har våra sopbilar också fyra fack. När kärlet töms i sopbilen hamnar det avfall som du har sorterat i respektive fack. Alltså pappersförpackningar hamnar i ett eget fack i sopbilen och plastförpackningar i ett eget fack och så vidare.

När sopbilen sedan ska tömmas på avfall, töms ett fack i taget. Har du sorterat fel i din tunna, alltså att du exempelvis har lagt plastförpackningar där pappersförpackningar ska vara, kan vi inte tömma dina sopor.

Var därför noggrann med att sortera rätt. I ditt sopkärl finns dekaler som visar vad som ska ligga var. Saknar du dekaler i dina sopkärl kan du få nya genom att kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Är du osäker på vad som får sorteras i dina sopkärl? I vår sorteringsguide kan du söka på ett avfall för att sedan få information om hur det ska sorteras.

Sorteringsguide

Stora förpackningar kan lägga sig på tvären i dina sopkärl och göra att avfallet inte faller ner i sopbilen när kärlet töms. Du ansvarar för att avfallet ligger löst i dina sopkärl på tömningsdagen.

Tänk på att riva, klippa eller vika större förpackningar. Skrymmande förpackningar ska du lämna på närmaste återvinningsstation.

Återvinningsstationer

Anmäl utebliven sophämtning

Om dina sopkärl inte har blivit tömda på ordinarie hämtningsdag och du inte kan hitta orsak i felsökningslistan, kan du som bor i villa och fritidshus skicka in en anmälan om utebliven sophämtning. Vi kommer att kontakta dig när vi har tittat på ditt ärende.

Skicka in en anmälan om utebliven sophämtning

Datum för utebliven hämtning * (obligatorisk)
Age vilket datum ditt kärl skulle hämtas
Datum för utebliven hämtning

Senast uppdaterad: