Avfallstaxa

Kommunfullmäktige bestämmer hur stor avfallstaxan ska vara. Förutom taxan finns även ett prisblad för bredband och tjänster som inte regleras i taxan.

Taxan är uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Storleken på den rörliga avgiften kan du påverka genom att källsortera ditt matavfall och genom att minska dina avfallsmängder.

Bilagor till avfallstaxa 2024

Följande dokument är bilagor till avfallstaxan för Norrköpings kommun 2024.

Stationer Pdf, 105.4 kB.

Hämtning av förpackningar i underjordsbehållare Pdf, 119.2 kB.

Hämtningsintervall Fyrfack småhus och stationer Pdf, 97.4 kB.

Maxtaxa för fastighetsnära insamling av
förpackningar och returpapper

Maxtaxan gäller fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper från flerbostadshus och samlokaliserade verksamheter. Maxtaxan är en bilaga till avfallstaxan 2024.

Maxtaxa för fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper 2024 Pdf, 32.8 kB.

Från den 1 januari 2024 hanterar Nodra den fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper från flerbostadshus och samlokaliserade verksamheter genom ett auktorisationssystem med en maxtaxa. Det innebär att alla entreprenörer som Nodra auktoriserar är godkända att utföra tjänsten på uppdrag av fastighetsägarna. Maxtaxan är ett takpris och innebär att den avgift som de auktoriserade entreprenörerna tar ut av fastighetsägarna inte får överstiga denna.


Prisblad för bredband och tjänster som inte regleras i taxan

Nodra erbjuder tjänster inom bredband samt avfall och VA som inte är en del av det kommunala ansvaret och som inte regleras i taxorna. Det är främst tjänster som riktar sig till företag och där Nodra är en aktör bland flera på marknaden. Priser för dessa tjänster finns i prisbladet nedan.

Prisblad Nodra 2024 Pdf, 137.8 kB.

Senast uppdaterad: