Anslut till vatten och avlopp

Här kan du läsa hur du gör om du planerar att bygga om, bygga nytt eller har en befintlig fastighet som du vill ansluta till kommunalt vatten och avlopp.

Med kommunalt vatten och avlopp kan du vara trygg med att ditt dricksvatten är kontrollerat och av hög kvalitet och att vi tar hand om ditt avloppsvatten på ett hållbart sätt.

Handläggningstiden för anslutning av VA är cirka tre månader från inkommen serviceanmälan tills dess att du kan ansluta din fastighet. Handläggningstiden kan dock variera. Anslutning kan till exempel ske tidigare om serviser redan finns utbyggda, och den kan ske senare om Nodra behöver tillstånd från andra myndihgeter eftersom deras handläggningstid vanligtvis är runt sex månader.

För dig som är exploatör och behöver initiera en VA-utbyggnad till din fastighet eller till ett helt område har vi samlat information på en egen sida:

För dig som är exploatör

Läs av vattenmätaren regelbundet

Läs av vattenmätaren efter cirka tre månader så får du en faktura som stämmer med fastighetens vattenförbrukning. Läs av siffrorna på vattenmätaren och rapportera in siffrorna i Mina sidor.

Lämna vattenmätarställning

Har du koll på vad du som fastighetsägare har för ansvar, rättigheter och skyldigheter för att använda den allmänna vatten- och avloppsanläggningen? Allmänna bestämmelser för användande av Norrköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) beskriver hur du får lov att använda dig av kommunens dricksvatten-, spillvatten och dagvattenanläggning. Du som är kopplad till den allmänna anläggningen måste använda den på rätt sätt för att inte problem ska uppstå. Det är mycket viktigt att du följer bestämmelserna och reglerna.

Den punkt där fastighetens servisledningar ansluter till kommunens ledningar kallas för förbindelsepunkt. Denna punkt är en gräns för ansvarsområdet mellan fastigheten och Nodra. Du som fastighetsägare ansvarar för de ledningar och andra VA-installationer som ligger innanför denna punkt, det vill säga på tomten. Nodra ansvarar för alla ledningar som ligger utanför, det vill säga i gatan.

Allmänna bestämmelser för användande av Norrköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) Pdf, 568 kB.

Ta hand om ditt dagvatten

Du får inte ansluta dagvatten från din fastighet till spillvattenservisen. Du kan antingen ansluta dagvattnet till det kommunala dagvattennätet om det finns eller byggs ut i ditt område eller ta hand om det lokalt på din tomt.

Så tar du hand om dag- och dräneringsvatten på din tomt

Norrköpings kommun har tillsammans med Nodra tagit fram en riktlinje för hållbar dagvattenhantering. På Norrköpings kommuns webbplats finns tips på vad du som fastighetsägare kan göra på din mark för att hantera de mindre regnen, vilket är de första 10 mm av ett regn.

Fastighetsägaren, regn och dagvatten (norrkoping.se) Länk till annan webbplats.

Broschyr

Denna information vänder sig till byggherrar som kan vara både byggföretag och privatpersoner. Den beskriver de olika stegen i byggprocessen med fokus på vatten och avlopp, som måste uppfyllas innan fastigheten får anslutas till det kommunala ledningsnätet. Du får också tips om hur du kan klimatsäkra din fastighet.

Bygga nytt eller bygga om? Pdf, 4.9 MB.

Är du nyfiken och vill veta mer för att ansluta din villatomt till kommunalt vatten och avlopp? Fyll då in intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Intresseanmälan för anslutning till kommunalt vatten och avlopp

När vi har kontrollerat din intresseanmälan får du ett besked från oss.

Om det är möjligt att ansluta din fastighet ger vi dig en uppskattning på vad det kommer att kosta att ansluta. Observera att kostnaden är preliminär. Den slutgiltiga anläggningsavgiften får du i samband med att vi förmedlar förbindelsepunkt.

Om det inte är möjligt ansluta fastigheten behöver du i stället vända dig till Miljö och hälsa på Samhällsbyggnadskontoret för att undersöka hur du kan lösa vatten och avlopp genom enskilda anläggningar, det vill säga egen brunn och egen hantering av ditt avlopp.

Små avlopp (norrkoping.se) Länk till annan webbplats.

Du behöver skicka in en vatten- och avloppssituationsplan (VA-situationsplan) tillsammans med din servisanmälan. På VA-situationsplanen ska du rita in alla vatten- och avloppsledningar som du ska dra utomhus från fastighetens förbindelsepunkt fram till anslutning i byggnad, och även alla byggnader som finns på din fastighet vid tidpunkten för anslutningen. För större bebyggelse än en- eller tvåfamiljshus ska VA-situationsplanen basera på ett underlag som har detaljprojekterats.

Du behöver:

  • en nybyggnadskarta eller annan karta där fastighetsgräns, förbindelsepunkt och byggnader visas. Du kan kontakta vår kundservice via formuläret längre ner för att få en karta. Om din fastighet ingår i ett område där vi bygger ut kommunalt vatten och avlopp kommer du att få en karta med vårt förslag på förbindelsepunkt.
  • veta om din fastighet ligger i ett område där vi erbjuder möjligheten att koppla din dagvattenanslutning till vårt ledningsnät. I annat fall måste du ta hand om dagvattnet lokalt på din fastighet.

Så tar du hand om dag- och dräneringsvatten på din tomt

Gör så här:

  • Rita på kartan hur du ska dra de nya vatten- och spillvattenledningar på din fastighet samt hur andra anordningar som till exempel stenkista eller brunn är placerade. Du väljer om du vill rita för hand eller på datorn.
  • Rita in pumpens placering om du ska ha en sådan. På sidan fastighetspumpstation kan du läsa om våra krav på pumpstationens placering och dess skötsel.
  • Rita in hur dagvattnet ska tas om hand på din fastighet.

Avloppspump på villatomt

Viktigt att tänka på:

  • Husets dagvatten- och dräneringsledning får absolut inte anslutas till spillvattenledningen.
  • Om du ska förgrena dricksvattenledningen, till exempel för att du har flera hus på din fastighet, så ska vattenmätaren sitta innan förgreningen.
  • Vi kräver en vattenmätarbrunn då avgrening/stick utförs på vattenservisen innan vattenmätare, samt om sträckan (X i exemplen nedan) mellan byggnaden och förbindelsepunkten överstiger 50 meter

Bygga vattenmätarplats

Exempel på olika VA-situationsplaner

Här är exempel på hur du kan dra nya vatten- och spillvattenledningar på din fastighet samt hur andra anordningar som till exempel utjämningsmagasin och vattenmätarbrunn är placerade. Klicka på bilden för att se en större bild.

Skiss över anslutning av dagvatten från huvudbyggnad och förråd. Bild 1Förstora bilden

Ansluta dagvatten från huvudbyggnad och förråd till utjämningsmagasin på fastigheten.

Skiss över anslutning av dagvatten från huvudbyggnad och garage. Bild 1Förstora bilden

Ansluta dagvatten från huvudbyggnad och garage till utjämningsmagasin på fastigheten. Vattenmätarbrunn krävs då avgrening/stick på vattenservisen utförs innan vattenanslutningen i huvudbyggnaden.

Skiss över anslutning av dagvatten från huvudbyggnad och garage. Bild 2Förstora bilden

Ansluta dagvatten från huvudbyggnad och garage till utjämningsmagasin. Avgrening/stick på vattenservisen till garage utförs efter vattenanslutningen i huvudbyggnaden.

Skiss över anslutning av dagvatten från huvudbyggnad och förråd. Bild 2Förstora bilden

Ansluta dagvatten från huvudbyggnad och förråd till den kommunala dagvattenledningen via fördröjningsmagasin på tomten.

Skiss över anslutning av dagvatten från huvudbyggnad och garage. Bild 3Förstora bilden

Ansluta dagvatten från huvudbyggnad och garage till den kommunala dagvattenledningen via fördröjningsmagasin på tomten. Vattenmätarbrunn krävs då avgrening/stick på vattenservisen utförs innan vattenanslutningen i huvudbyggnaden.

Skiss över anslutning av dagvatten från huvudbyggnad och garage. Bild 4Förstora bilden

Ansluta dagvatten från huvudbyggnad och garage till den kommunala dagvattenledningen via fördröjningsmagasin på tomten. Avgrening/stick på vattenservisen till garage utförs efter vattenanslutningen i huvudbyggnaden.

Skiss över anslutning av dagvatten från huvudbyggnad och garage. Bild 5Förstora bilden

Ansluta dagvatten från huvudbyggnad och garage till utjämningsmagasin på fastigheten. Avgrening/stick på vattenservisen till garage utförs efter vattenanslutningen i huvudbyggnaden. Då fastigheten är ansluten till tryckavlopp ska avståndet (Y) mellan pumpstation och bilväg eller uppfart inte överstiga 5 meter.

Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundservice om du behöver en karta på din fastighet eller information om dagvatten.

För att beställa vatten behöver du göra en VA-beställning, en så kallad servisanmälan. Detta gör du genom att fylla i en blankett för VA-beställning och skicka in den till oss via post.

Beställ anslutning vatten och avlopp (servisanmälan)

Skicka in din servisanmälan tillsammans med din vatten- och avloppsituationsplan (VA-situationsplan). Det är viktigt att servisanmälan skickas in minst 6 månader innan du vill ansluta dig. Därefter kan vi förmedla en förbindelsepunkt.

Om fastigheten som du vill ansluta ingår i ett område där vi för närvarande bygger ut kommunalt VA till samtliga fastigheter inom området, handlägger vi din beställning inom några veckor.

Du behöver skicka in en bygganmälan för de vatten- och avloppsledningar som dras på din tomt fram till förbindelsepunkten. Kontakta Samhällsbyggnadskontoret för mer information om bygganmälan.

Så går det till att göra en anmälan om byggnation (Norrkoping.se) Länk till annan webbplats.

Du som privatperson kan få byggvatten under sex månader om du har skickat in servisanmälan och VA-situationsplan samt monterat en avstängningskran på din servisledning. Efter sex månader ska en vattenmätare sättas upp, annars startar vi ett schablonabonnemang, vilket blir dyrare än att betala för verklig förbrukning. Kontakta vår kundservice för att ta reda på om du kan få byggvatten.

När förbindelsepunkten är upprättad skickar vi en faktura för anläggningsavgiften som ska vara betald inom 30 dagar. Tänk på att göra klart med en bank innan du skickar in servisanmälan. Anläggningsavgiften ska vara betald innan vi släpper på vattnet till fastigheten. Den fasta avgiften för din anslutning startar i samband med att förbindelsepunkten upprättas.

Du gör din egen VA-installation på din tomt. Du gräver eller anlitar entreprenörer som gräver ledningar från ditt hus till förbindelsepunkten samt gräver ner en eventuell fastighetspumpstation.

För dig med pumpstation på tomten

När vi har godkänt din beställning av VA-anslutning skickar vi en överenskommelse gällande placeringen av pumpstationen med en checklista till dig. När du har fått den kan du kontakta vår kundservice för att beställa en pumptank.

Vår entreprenör hör av sig till dig inom tio arbetsdagar och bestämmer en tid för leverans av pumptanken till din fastighet. Vid leveransen av pumptanken får du också en installationsanvisning för pumpstationen (se broschyren om Compit 901 nedan).

Du ansvarar för att installera pumptanken. Det är viktigt att du och den som ska utföra installationen läser installationsanvisningen i sin helhet.

Skriv under och skicka in överenskommelsen om pumpstationens placering med tillhörande checklista när allt är klart inom fastigheten och du har betalat anläggningsavgiften.

Installation och driftsättning av pumpstation Compit 901 med DXG-pump Pdf, 1.4 MB.

Här kan du läsa våra krav på pumpstationens placering och skötsel:

Avloppspump på villatomt

Du ska bygga en bra plats för vattenmätaren. Den brukar oftast vara placerad inomhus där vattenledningen kommer in i huset.

Vi kräver en vattenmätarbrunn då avgrening/stick utförs på vattenservisen innan anslutningen i huvudbyggnaden, samt om sträckan mellan byggnaden och förbindelsepunkten överstiger 50 meter. Vi gör en bedömning om en mätarbrunn krävs och vi godkänner placeringen av denna.

Mätarens plats ska vara godkänd av Nodra som också har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensamt har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.

Bygga vattenmätarplats

För dig utan pumpstation på tomten

Boka tid för besiktning och uppsättning av vattenmätaren när allt är klart inom fastigheten och du har betalat anläggningsavgiften.

Kontakta oss

Vår entreprenör hör av sig till dig inom fem arbetsdagar för att boka tid då vi sätter upp en vattenmätare och släpper på vattnet. Det är endast medarbetare från Nodra eller entreprenörer på uppdrag av Nodra som får hantera ventilerna. Om vattnet är påsläppt när vi kommer och ska sätta upp vattenmätaren tar vi ut en avgift.

För dig med pumpstation på tomten

Beställ driftsättning av pumpstationen när du har fått tillbaka ett påskrivet exemplar av överenskommelsen om pumpstationens placering av oss. Gör beställningen minst två veckor innan du önskar installation.

Kontakta oss

Vår entreprenör hör av sig till dig för att boka en tid för att leverera avloppspumpen, sätta upp en vattenmätare och släppa på vattnet. Driftsättningen sker vanligtvis inom 10 arbetsdagar från att du beställer det från vår kundservice.

Puffbild

Kontakta oss

Hittade du inte svar på din fråga? Välkommen att kontakta vår kundservice på e-post eller på telefon under våra telefontider.

Senast uppdaterad: