Avloppspump på villatomt

Vissa fastigheter kan behöva egen pumpstation för att kunna pumpa spillvattnet till det kommunala ledningsnätet. I dessa fall finns det vissa krav på pumpstationens placering och dess skötsel.

I områden där är det inte finns möjlighet att bygga ett avloppsnät med självfallsledningar, till exempel om det är väldigt kuperad terräng eller mycket berg i området, ansluter vi fastigheterna till kommunalt avlopp med hjälp av lätt trycksatt avlopp (LTA). Det innebär att varje fastighet har en liten pumpstation som pumpar spillvattnet till det kommunala ledningsnätet.

Ska du ansluta med LTA? Läs mer på sidan Anslut till vatten och avlopp om hur du beställer och installerar en pumpstation.

Anslut vatten och avlopp

Nodra äger pumpstationen och sköter underhåll och reparation. Du som fastighetsägare ansvarar för att pumpstationen och larmet har elförsörjning och bekostar elen. Du ansvarar för att uppmärksamma om larmindikatorn larmar.

Här nedan har vi samlat information om våra krav på pumpstationens placering och dess skötsel.

Godkänd placering av pumpstationen

Avloppspumpen ska vara lättillgänglig

För att vi ska kunna utföra underhåll och reparation är det viktigt att avloppspumpen är lättillgänglig för vår personal. Vid ett stopp i avloppspumpen kan det bli nödvändigt att byta ut avloppspumpen. Vid ett eventuellt byte åker vi eller vår entreprenör ut med en sugbil och suger upp avloppsvattnet ur pumptanken. Därefter lyfter vi manuellt upp avloppspumpen och bär den till en bil. För att detta ska vara möjligt ställer vi krav på hur omgivningen runt avloppspumpen ska se ut.

Krav på väg för sugbil

Vägen fram till fastigheten ska

 • vara minst 3,5 meter bred och ha en fri höjd av minst 4 meter.
 • klara en last på minst 26 ton och en lastbil ska kunna svänga in och ut på vägen.

Sträckan mellan pumpstationen och där sugbilen kan parkera får vara max 20 meter. Höjdskillnaden mellan sugbilen och pumpstationen får vara max 6 meter. Sträckan ska vara fri från hinder som till exempel växtlighet, staket och murar.

Krav på tillgänglighet för servicebil och personal

 • Pumpstationen ska vara placerad max 5 meter från en bilväg eller uppfart. Det ska finnas en plan och jämn gångväg eller gräsmatta mellan bilvägen och pumpstationen. Två personer ska kunna gå i bredd eftersom det krävs två personer för att bära avloppspumpen från pumpstationen till bilen.
 • Pumpstationen eller gångvägen mellan pumpstationen och bilvägen får inte byggas för med staket, altan, buskar eller träd.
 • För att vi ska kunna utföra reparation och underhåll vintertid, så är det viktigt att vägen fram till din fastighet, samt gångvägen mellan pumpstationen och vägen snöröjs och sandas innan vi kommer ut.
 • Sluttningen bort från pumptanken ska vara större än 1 % och mindre än 5 % inom en radie av 1 meter från tankväggen. Eventuella släntkrön ska vara minst 2 meter från tankväggen. Detta för att marken ska skydda avloppspumpen från frysning, att regnvatten ska rinna bort från avloppspumpen och personal ska kunna stå bredvid pumpstationen och lyfta upp avloppspumpen vid en reparation.

Vid ett larm

Du måste ha ett inomhuslarm i din bostad som är kopplad till pumpstationen. Larmet ska vara placerad så att du hör om pumpstationen larmar. Den får inte vara placerad i garage eller uthus.

Vi ett larm ska du

 1. inte spola ner mer vatten i avloppet innan felet är åtgärdat.
 2. kontrollera alla säkringar och jordfelsbrytare, samt att strömbrytare är tillslagen.
 3. ringa till vår kundservice på telefonnummer 011-15 15 50 och göra en felanmälan.

Normalt bekostar vi reparation och underhåll av avloppspumpen. Men om felet beror på att någon i hushållet har spolat ner något som inte hör hemma i avloppet är det du som fastighetsägare som får betala. Hur mycket du får betala beror på om det blir ett stopp som vi måste åtgärda under ordinarie arbetstid eller under jourtid.

Öppna inte locket till pumpstationen utan tillstånd från oss.

Om du har en larmindikation enligt bild 1 behöver du komma ihåg att kontrollera batterierna i larmet. Byt batterierna när den gröna lysdioden inte lyser när du trycker in testknappen. Ta för vana att byta batterierna en gång per år.

Fyrkantig dosa med två knappar, en för Test och en för Reset.

Larmindikator med batterier.

Fyrkantig dosa med en knapp där ljudet går att stängas av

Larmindikator utan batteri.

Kontakta oss om du saknar larm

Om du saknar ett inomhuslarm ska du kontakta vår kundservice. Vi behöver veta om locket på din pumpstation är grönt eller svart och vilken adress som vi ska skicka larmdosan och installationsbeskrivningen till.

Kontakta oss

Du bokar installation av larmet av valfri behörig elektriker och bekostar installationen. Larmdosan får du gratis av oss.

Vid ett strömavbrott

Använd inte avloppet vid ett strömavbrott eftersom det då kan uppstå hög vattennivå i pumptanken. När strömmen kommer tillbaka ljuder larmet. Avloppspumpen startar automatiskt och larmet tystnar efter några minuter.

Undvik stopp

Om fel saker spolas ner i avloppet via köket, tvättstugan eller toaletten kan de orsaka stopp i avloppsledningen eller i avloppspumpen. Du kan undvika detta genom att följa råden nedan.

 • Ha en sopkorg i badrummet där du kan slänga tandtråd, bomullspinnar, bindor, tamponger, blöjor, kondomer, bomull, våtservetter, pappershanddukar med mera.
 • Torka ur stekpannan med papper innan du diskar den eftersom fett orsakar stopp i ledningarna. Sortera pappret som matavfall.
 • Häll använd matolja i en flaska och lägg den i tunnan för restavfall eller lämna flaskan till återvinning på en Returpunkt.
 • Häll inte kattsand i avloppet. Redan små mängder skadar avloppspumpen. Kattsand sorteras som restavfall.

Lås pumpstationen

Det är viktigt att originallås eller skruv med låsmutter är monterad på pumpstationen, så att barn inte kan öppna locket och ramla ner. Sätt inte dit ett hänglås.

Om du ska vara borta en längre period

Om pumpstationen inte kommer att användas under en längre tid är det viktigt att du spolar igenom pumpstationen med färskvatten för att undvika sedimentering i ledningarna och uppkomst av dålig lukt. Du kan till exempel spola toaletten upprepade gånger samt öppna en tappkran och låta den spola i en vask i cirka 15 minuter.

Låt strömmen till pumpstationen vara påslagen även när huset står tomt. Kom ihåg att slå på eventuell värmekabel inför vintern.

Senast uppdaterad: