Avloppsvatten från verksamheter

Avloppsvatten från företag och verksamheter skiljer sig åt från hushållsspillvattnet. Det finns begränsningar i vilka ämnen som inte får överskridas i utsläpp av avloppsvatten som regleras av lagar, bestämmelser och riktlinjer.

Kommunala avloppsreningsverk är byggda för att i första hand ta emot och rena hushållsspillvatten. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan innehålla till exempel metaller, salter, fett och miljöfarliga organiska ämnen eller ha ett betydligt lägre eller högre pH-värde än avloppsvatten från hushåll. Den typen av avloppsvatten kan därför skada ledningar eller reningsprocesser i reningsverket. Dessutom kan föroreningar hamna i avloppsslammet eller följa med det renade vattnet ut från reningsverket.

Lagar, bestämmelser och riktlinjer

Avloppsreningsverken är inte skyldiga att ta emot processpillvatten som i väsentlig mån avviker från hushållsspillvatten.

I riktlinjerna för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter finns begränsningsvärden för ämnen som inte får överskridas.

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Verksamhetsutövare är ansvariga för utsläpp av dagvatten.

Riktlinjer för dagvatten

Särskild reningsavgift

Vi debiterar en särskild reningsavgift för behandlingsbara föroreningar om de väsentligt avviker från normalt hushållsavloppsvatten. Föroreningar som kan medföra en särskild reningsavgift är:

  • organiskt material
  • partiklar i avloppsvattnet
  • fosfor
  • kväve.

Kontakta oss för att få reda på den aktuella tilläggsavgiften för din verksamhet.

Kontakta oss

Oljeavskiljare

Verksamheter som riskerar att släppa ut olja till spill- eller dagvattennätet ska ha en oljeavskiljare installerad för att samla upp olja innan avloppsvattnet når ledningsnätet. Spillolja och annat oljeavfall får inte hällas i avloppet utan ska samlas upp i särskilda behållare och tas om hand som farligt avfall.

Slam- och oljeavskiljarsystem

Fett och vegetabilisk olja

Alla verksamheter som riskerar att släppa ut mer fett än vad normalt hushållsavloppsvatten innehåller måste ha en fettavskiljare eller uppsamling av vegetabilisk olja i speciella förslutningsbara uppsamlingskärl.

Fett och vegetabilisk olja från verksamheter

Senast uppdaterad: