Fett och vegetabilisk olja från verksamheter

Fett sätter igen avloppsledningar. Storkök, restauranger och andra verksamheter som riskerar att släppa ut mer fett än vad normalt hushållsavloppsvatten innehåller bör ha en fettavskiljare installerad eller ha uppsamlingskärl för vegetabilisk olja (matolja) för att motverka stopp.

I avloppsledningarna sjunker vattentemperaturen vilket gör att fett och vegetabilisk olja stelnar och fastnar i ledningarna. Detta kan leda till stopp och orsaka källaröversvämningar, utsläpp av orenat avloppsvatten och dålig lukt.

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för utsläppen från sin fastighet. Utsläpp som kan skada ledningsnätets funktion, som till exempel fett, får inte ske och kan vid upptäckt leda till skadestånd.

Det går att ha samma fettavskiljare till flera verksamheter om den är tillräckligt dimensionerad och lämpligt placerad i fastigheten. Om du som verksamhetsägare hanterar stora mängder fett, till exempel frityrolja, kan du behöva ha speciella uppsamlingskärl.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att det inte ska rinna ut stora mängder fett i det allmänna avloppet. Ansvaret regleras i:

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA)

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och verksamheter (även kallad Näckrosen)

Avfallsföreskrifterna innehåller bestämmelser kring ansvar och tömning av fettavskiljarslam och hämtning av vegetabilisk olja.

Avfallsföreskrifter

I handboken för avfallsutrymmen på sidan om arbetsmiljö finns riktlinjer för placering av fettavskiljaren.

Arbetsmiljö

Enligt Boverkets Byggregler bör avskiljare finnas om spillvattnet kan innehålla mer än obetydliga mängder av fett.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd (boverket.se) Länk till annan webbplats.

Nodras ansvar

I avfallsföreskrifterna, som antogs i mars 2024, har ansvaret för hämtning av fettavskiljarslam och tömning av vegetabilisk olja flyttats tillbaka till Nodra. Anledningen är att Naturvårdsverket har fastställt att fett från fettavskiljare och använt matfett (vegetabilisk olja) i form av olja från fritöser, fett från stekbord med mera i restauranger och storkök ska definieras som kommunalt avfall. Därmed är det Nodra som ansvarar för tömning och hämtning.

Beställ tömning av auktoriserat företag

Endast privata företag som är godkända (auktoriserade) av Nodra har rätt att samla in fettavskiljarslam och vegetabilisk olja (spillfett från storkök och restauranger) i Norrköpings kommun.

Du som bedriver verksamhet behöver i dialog med fastighetsägaren kontakta någon av de auktoriserade företagen som kan erbjuda tömning av fettavskiljare eller hämtning av vegetabilisk olja.

Auktorisationsavtal

I auktorisationsavtalen med respektive utförare framgår de krav som vi ställer. Det avtal som du upprättar med ett auktoriserad företag ska stämma överens med de krav som vi ställer i auktorisationsavtalet.

Auktoriserade företag

Vi uppdaterar listan nedan om fler företag blir auktoriserade.

Ha gärna en dialog med din nuvarande entreprenör för att höra om de planerar att vara en del av auktorisationssystemet.

Instruktion till företag som vill bli auktoriserade

Ta fram upphandlingen (Referensnummer 2024/0035):

Auktorisationssystem för tömning av fettavskiljare och hämtning av vegetabilisk olja (opic.com) Länk till annan webbplats.

Läs igenom underlaget noggrant.

Välj vilket/vilka anbudsområden som du vill lämna anbud på. Ni kan välja anbudsområde Fettavskiljare och/eller vegetabilisk olja.

Skicka in de svar och bilagor som krävs.

Nodra AB handlägger ansökan genom att godkänna, neka eller begära komplettering.

Gör en anmälan

Enligt Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA) ska fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet till annat än bostadsändamål informera huvudmannen (Nodra) om sådan verksamhet som kan påverka beskaffenheten hos avloppsvattnet från fastigheten.

Anmäl därför till oss hur du som fastighetsägare hanterar fett från fastigheten genom att fylla i blanketten för fettavskiljare och hämtning av vegetabilisk olja som du hittar under Självservice:

Fettavskiljare och uppsamling av vegetabilisk olja

Du behöver inte göra någon bygganmälan eller anmälan till Miljö och hälsa på Samhällsbyggnadskontoret för installation av fettavskiljare.

Så fungerar en fettavskiljare

En fettavskiljare är en vattenbehållare som fångar upp fett innan det når det allmänna avloppet. När avloppsvattnet rinner genom fettavskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i första facket medan fett flyter upp och samlas vid ytan i nästa fack eftersom fett är lättare än vatten.

För att fettavskiljaren ska fungera måste den vara utformad enligt svensk standard, SS-EN 1825-2, rätt dimensionerad samt tömmas, rengöras och fyllas på med vatten regelbundet.

Kontakta en VVS-konsult, rörinstallatör, tillverkare eller återförsäljare av fettavskiljare för hjälp med dimensionering.

Illustration över en fettavskiljare. Den består av två fack med. Inloppet är på sidan till vänster där slamet lägger sig på botten. Vattnet tar sig över en vägg till nästa fack där fettet flyter upp till utan och vattnet kan sedan fortsätta ut till utloppet på höger sida.

Viktigt om placering

När du installerar en fettavskiljare är det viktigt att tänka på att tömningspersonalen ska kunna tömma den på ett bra och enkelt sätt. Placera fettavskiljaren i separat utrymme som är avskilt från hantering och förvaring av livsmedel. Tömningspersonalen får inte dra sugslangar och annan utrustning som krävs vid tömningen genom utrymmen där verksamheten hanterar och förvarar livsmedel. Tänk också på att ha bra ventilation där fettavskiljaren är placerad för att minska risken för höga koncentrationer av svavelväte och dålig lukt.

Tömning av fettavskiljaren

Tömning av fettavskiljare utförs minst en gång per år eller med det tätare intervall som krävs för att säkerställa anläggningens funktion.

För att tömning av fettavskiljaren ska vara möjlig bör

  • avståndet mellan slambilen och fettavskiljaren vara mindre än 10 meter
  • det finnas en spolslang med munstycke samt varmvatten i närheten av fettavskiljaren så att tömningspersonalen ska kunna spola rent och få bort allt fett.

Efter tömning ska du som verksamhetsutövare återfylla fettavskiljaren med vatten.

Hämtning av vegetabilisk olja

Hämtning av vegetabilisk olja ska ske minst en gång per år. Vegetabilisk olja hämtas i 70-, 200-, 600- eller 1000-liters behållare. För att återvinningen ska fungera får inga matrester eller annat avfall finnas i behållaren för vegetabilisk olja.

Fritöskorg med pommes frites där oljan bubblar.

Exempel på tillfälle då vegetabilisk olja används.

Två metalltunnor. En större till vänster, grön med vitt lock. En mindre till höger, blå med vitt lock.

Behållare för vegetabilisk olja.

Senast uppdaterad: