Slam- och oljeavskiljarsystem

Verksamheter som riskerar att släppa ut olja till spill- eller dagvattennätet ska ha en oljeavskiljare installerad. Spillolja och annat oljeavfall ska samlas upp i särskilda behållare och tas om hand som farligt avfall.

Avloppsreningsverken är byggda för att rena spillvatten från hushåll. Avloppsvatten som innehåller olja och kemikalier skadar reningsprocessen på reningsverken och måste därför tas om hand. Verksamheter som riskerar att släppa ut förorenad avloppsvatten är bland annat

 • fordonstvättar
 • bensinstationer
 • bilverkstäder
 • bilskrotar
 • bilparkeringar
 • garage
 • verksamheter med annan oljehantering.

I de fall kemikalier används, till exempel biltvättmedel, avfettningsmedel ska de vara självspaltande. En självspaltande produkt bildar inte oljemikroemulsioner i slam och oljeavskiljningen.

Begränsningsvärden för utgående vatten från slam och oljeavskiljarsystem anslutna till spillvattennnätet.

Analysparameter

Halt

Oljeindex

5 mg/l

pH

6,5-10

Temperatur

45°C

Så fungerar slam- och oljeavskiljarsystem

Det finns flera olika typer av oljeavskiljare, men de utnyttjar alla skillnaden i densitet mellan vattnet och det som ska avskiljas. När vattnet rinner genom avskiljaren sjunker slam och partiklar till botten medan oljan flyter upp och lägger sig på ytan.

Om slam- eller oljelagret blir för tjockt följer föroreningar med i det utgående vattnet. Det är därför viktigt med regelbunden tömning och rengöring av oljeavskiljaren.

Illustration över en oljeavskiljare. Den består av två fack med tömningslyckor på ovansidan, både till vänster och till höger. Inloppet är på sidan till vänster där slamet lägger sig på botten. Vattnet tar sig över en vägg till nästa fack där oljan flyter upp till utan och vattnet kan sedan fortsätta ut till utloppet på höger sida.

Principen för en oljeavskiljare.

Dimensionering och installation

 • Oljeavskiljaren ska vara utformad och dimensionerad enligt standarden SS-EN 858 klass 1. Både nyinstallerade och äldre oljeavskiljare som inte är klassade ska uppfylla krav enligt standard SS-EN 858 klass I, det vill säga ska klara en avskiljningsgrad på 5 mg olja/liter i utgående vatten.
 • Oljeavskiljare som inte är klassad enligt standard SS-EN 858 klass I kan ändå uppfylla kraven. Verksamhetsutövaren måste kunna redovisa oljeavskiljarens funktion.
 • Alla oljeavskiljare ska vara utrustade med nivålarm och provtagningsbrunn. Besiktning ska ske vart femte år.
 • Kontakta en VVS-konsult eller rörinstallatör för hjälp med dimensionering.
 • Kontakta kommunens kontaktcenter för att få veta om installationen kräver någon bygganmälan och för information om planerad installation.
  Kontakta kommunen (norrkoping.se) Länk till annan webbplats.
 • Meddela vår kundservice när oljeavskiljaren är installerad och ska driftsättas.
  Kontakta oss

Placering

Oljeavskiljaren placeras vanligtvis under marknivå. Oljeavskiljaren bör vara placerad så att tömning och provtagning enkelt kan utföras. När du installerar oljeavskiljaren bör du dokumentera placeringen noggrant så att avskiljaren är lätt att hitta vid tömning, provtagning och tillsynsbesök.

Tömning av slam- och oljeavskiljarsystem

Tömning av oljeavskiljaren måste göras av en entreprenör som har tillstånd av länsstyrelsen för transport av farligt avfall.

Tömning av oljeavskiljare ska ske enligt standard eller tillverkarens rekommendationer. För oljeavskiljaren rekommenderas tömning enligt SS-EN 858 klass 1 när 50 % av slamvolymen eller 80 % av avskiljarens förvaringskapacitet för olja är nådd.

Efter tömningen ska oljeavskiljaren återfyllas med vatten.

För att säkerställa kontinuerlig tömning rekommenderar vi ett tömningskontrakt.

När slam- och oljeavskiljarsystem tas ur drift, anmäl det till Samhällsbyggnadskontoret och till vår kundservice.

flera metalltunnor står på lastpallar. Alla tunnor har olika färger och olika företagsnamn som hanterar olja och bensin.

Behållare för oljeavfall.

Oljeavfall

Spillolja och annat oljeavfall får inte hällas i avloppet utan ska samlas upp i särskilda behållare och tas om hand som farligt avfall. Olja, oljehaltigt vatten och slam som samlas i oljeavskiljaren är också farligt avfall. Oljeavfall tas om hand enligt särskilda bestämmelser i avfallsförordningen.

Regler och krav för utsläpp från fastigheten

Vid anslutning till kommunalt spillvattennät kan Nodra med stöd av Lagen om allmänna vattentjänster (LAV), och Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) i Norrköpings kommun ställa krav på föroreningshalt i spillvattnet.

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp

I Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter finns begränsningsvärde för oljeindex och andra ämnen som kan påverka avloppshanteringen.

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter

Senast uppdaterad: