Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter

I Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter anges bland annat begränsningsvärden för ämnen som inte får överskridas när avloppsvatten släpps ut.

Avloppsreningsverken är inte skyldiga att ta emot processpillvatten som i väsentlig mån avviker från hushållsspillvatten. Förhållandet mellan kunden och VA-huvudmannen regleras i Lagen om allmänna vattentjänster och i Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar (ABVA).

I Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter (även kallad Näckrosen) finns begränsningsvärden för ämnen som inte får överskridas.

Syftet med riktlinjerna är att bidra till en gemensam bedömning, för flera kommuner, av avloppsvatten som skiljer sig från hushållsspillvatten för att minimera negativ påverkan på ledningsnät, reningsprocesser, slam samt sjöar och vattendrag.

Senast uppdaterad: