Slamtömning

Bor du i hus med enskilt avlopp? Då behöver du ha ett abonnemang för tömning av slam. Här kan du läsa om tömningen av din slambrunn och vad du behöver göra om du ska anlägga en ny slambrunn.

Nodra ansvarar för tömningen av enskilda avlopp i Norrköpings kommun. Vår entreprenör Spol och industriservice utför det praktiska arbetet.

Slamtömning utanför ordinarie arbetstid

Om du måste beställa en tömning av din slambrunn utanför ordinarie arbetstid, ring vår kundservice på telefonnummer 011-15 15 50 och välj knappvalet för Akut slamtömning.

Ordinarie slamtömning

Vi tömmer enligt ett fast schema. Det är möjligt att få ett SMS inför din slamtömning. Logga in på Mina sidor eller kontakta vår kundservice om du vill ändra ditt mobilnummer eller lägga till ett nytt.

Mina sidor

Kontakta oss

Det är viktigt att vi tömmer din slambrunn med ett jämnt intervall för att den ska behålla sin funktion. En slambrunn som är rätt dimensionerad behöver vi normalt bara tömma en gång om året. Hur många tömningar som behövs beror främst på hur många personer som använder anläggningen samt anläggningens storlek och funktion. I en fungerande slambrunn ska slammet fastna i den första kammaren. Om det finns slam kvar i resterande kammare är det ett tecken på att tätare tömning behövs.

Avboka tömning

Om du har behov av att avboka din ordinarie tömning kontaktar du vår kundservice för mer information.

Kontakta oss

Glesare tömning?

Vill du ha glesare tömning än en gång per år kan du ansöka om förlängt slamtömningsintervall/uppehåll hos Miljö och hälsa på Samhällsbyggnadskontoret via kommunens Mina sidor:

Mina sidor på norrkoping.se Länk till annan webbplats.

Tänk på detta inför tömningen

Det finns en rad arbetsmiljöregler kring slamtömning och det är även viktigt att vägen fram till brunnen uppfyller vissa krav. Även om brunnen är äldre så måste placeringen följa dagens krav på till exempel arbetsmiljö, vilket betyder att du som redan har en brunn kan behöva anpassa vägen och se till att uppställningsplatsen för slambilen följer de regler som finns.

 • Vägen mellan fordon och anläggning ska hållas fri från växtlighet och föremål som kan försvåra slangdragning och tömning.
 • Anläggningen får inte vara dold eller övertäckt med prydnadssaker, krukor eller dylikt.
 • Vintertid ska uppställningsplats och anläggning vara snöröjd och halkbekämpad.
 • Se till att eventuella lås inte är frusna eller fastrostade.
 • Vid svåra tömningsförhållanden tillkommer kostnad för extra arbete eller extra personal.

Återfyll efter tömning

Efter tömningen ska du återfylla trekammarbrunnen med vatten via den sista kammaren, för att undvika att slam rinner ut i markbädden. Om du har ett minireningsverk ska även det fyllas på med vatten efter tömning. Du kan beställa återfyllning av minireningsverk av Nodra. Aktuella priser hittar du i vår avfallstaxa.

Avgifter och regler för avfall

Sugledning

I den avgift som betalar för slamtömning ingår upp till 20 meter slanglängd vid tömning. Om en längre slang behövs för att tömma din brunn behöver du betala för extra slanglängd enligt gällande avfallstaxa. Med en sugledning kan du undvika avgiften för extra slangdragning vid slamtömning och även underlätta arbetet för tömningspersonalen eftersom sugledningen fungerar som en skarvslang till vår sugslang.

Så här anordnar du en sugledning

En sugledning får vara max 60 meter (kan variera beroende på terräng). Den måste klara vakuum och kan anordnas som en lös sugslang som placeras ut inför tömning eller fast sugledning som monteras permanent, antingen ovan mark eller nedgrävd. Nedgrävd är att föredra då en slang ovan mark kan skadas av solens UV-strålning.

Varje ände av ledningen ska ha en koppling där vi kopplar samman vår sugslang med din sugledning. I änden mot tömningsfordonet monteras en Hon-koppling (M42) och i änden mot anläggningen monteras en Han-koppling (M42).

Om fast sugledning

 • En fast sugledning bör ha en diameter på 75 millimeter för att vara kompatibel med kopplingarna.
 • Det är inte lämpligt att ha olika dimensioner på ledningen, belastningen blir då större på den smalare biten och risken för haveri ökar.
 • Ledningen kan antingen vara en slang eller plastledning avsedd för ändamålet. Rådgör med en professionell utövare. Används hårda rör måste skarvarna vara ordentligt tätade och fastmonterade.
 • Kopplingarna placeras minst 25 centimeter ovan mark.
 • Avståndet mellan kopplingen och anläggningen får vara max 1 meter. Tänk därför på hur du placerar kopplingen om du har fler anläggningar intill varandra.

Om lös sugslang

 • Väljer du en lös sugslang rekommenderar vi en 3 tums armerad sugslang avsedd för ändamålet. Rådgör med en professionell utövare.
 • Slangen rör på sig med stor kraft vid tömning, placera den därför med omsorg så att blommor, bilar, utemöbler med mera inte tar skada.
 • Har du fler anläggningar kan samma sugslang användas, säkerställ bara att slanglängden är tillräcklig för att kunna tömma samtliga anläggningar.
 • Avståndet mellan kopplingen och anläggning får vara max 1 meter.

Att tänka på

 • Det är viktigt att slang och kopplingar blir ordentligt fastmonterade. Annars riskerar installationen haverera vid tömning.
 • Sughöjden från botten av anläggningen till tömningsfordonets pump eller högsta punkt på marken får vara max fem meter.
 • Undvik om möjligt att placera slangen så att svackor eller lågpunkter skapas. Om det kommer in fukt i slangen eller om det ligger kvar slam i svackorna kan det bildas isproppar vid minusgrader, vilket kan skada slangen.
 • För att förhindra lukt men också för att föremål, djur/insekter samt fukt inte kommer in i slangen finns lock att köpa till sugslangen.
 • Det är viktigt att du märker upp med slamskylt både kopplingen närmast tömningsfordonet och de anläggningar som ska tömmas.

Anlägga en ny slambrunn

Om du planerar att anlägga en ny slambrunn ska du kontakta Miljö och hälsa på Samhällsbyggnadskontoret. För vissa typer av avloppsanläggningar behöver du söka tillstånd hos byggnads- och miljöskyddsnämnden, och för vissa räcker med en anmälan.

Små avlopp (norrkoping.se) Länk till annan webbplats.

Placering av slambrunnen

Du bör placera slambrunnen så nära uppställningsplatsen för tömningsfordonet som möjligt och helst närmare än 20 meter. Om det krävs mer än 20 meter slang för att tömma anläggningen tillkommer en kostnad för extra slanglängd. Observera att vi mäter slanglängd som den längd slang som behövs för att utföra tömningen, inte som avståndet mellan brunn och fordonets uppställningsplats. Normalt är fordonet utrustat med en 40 meter lång slang vilket möjliggör ett maximalt avstånd på cirka 35 meter mellan anläggningen och fordonets uppställningsplats. Om du behöver placera slambrunnen på större avstånd än så, kan du som fastighetsägare komplettera anläggningen med egen sugslang.

Vägen till slambrunnen

Ett fullastat slamsugningsfordon väger cirka 40 ton vilket ställer krav på att tillfartsvägen klarar tung trafik. Vägens bredd och fria höjd måste vara minst 3,5 meter. Om fordonet måste vända behöver vändplanen ha en diameter på 18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter. Alternativt kan vändning ske i ett trevägskors med goda siktförhållanden. Vintertid måste tillfartsvägen vara snöröjd och halkbekämpad.

Anläggningens tekniska utformning

Sughöjden får inte överstiga 6 meter. Detta innebär att brunnens botten inte får ligga mer än cirka 5 meter under markytan vid hämtningsfordonets uppställningsplats. En person ska kunna öppna brunnslocket utan hjälp av verktyg. Locket får inte väga mer än 15 kg om en person måste lyfta det och det får max väga 40 kg om en person kan skjuta locket åt sidan.

Avgifter och regler

Regler för hur anläggningen ska se ut och skötas samt hur tömningen ska gå till hittar du i Norrköpings kommuns föreskrifter för avfallshantering. Alla avgifter för tömning regleras i avfallstaxan.

Avgifter och regler för avfall

Vid delning av slambrunn och slamfaktura vänligen kontakta vår kundservice.

Kontakta oss

Senast uppdaterad: