flygfoto över marken där bygget ska utföras. Markeringar och text på bilden visar hur gräsytan kommer att förändras.

Karta som visar var fördjupningen och diket anläggs.

Dagvattenhantering från Gästgivarevägen till Pjältån

Nodra planerar att utforma gräsytan intill Nyköpingsvägen, söder om Gästgivarevägen 1, så att tillräckligt mycket dagvatten från Gästgivarevägen kan renas och fördröjas innan det når Pjältån med dess skyddsvärda naturmiljö.

Rening och fördröjning ska uppnås genom ett ringlande gräsbeklätt dike i kombination med en fördjupning i gräsytan med flacka slänter som har en liten dikesanvisning i botten, men där vattennivån kan stiga vid kraftiga regn. Bilden ovan visar var fördjupningen och diket anläggs.

Tidplan

Arbetet påbörjas den 19 februari och beräknas vara färdigt i slutet av mars eller början av april i år.

Anpassning till ökade regnmängder

Projekteringen av gräsytan för en hållbar dagvattenhantering är ett fortsatt arbete på de åtgärder som vi har gjort i området. I samband med att vi förnyade vattenledningarna i södra delarna av Gästgivarevägen för att minska risken för vattenläckor, utökade vi även kapaciteten på dagvattenledningarna för att kunna avleda större mängder dagvatten vid kraftiga regn och därmed minska risken för översvämningar i området. Det är vid dessa kraftiga regn som dagvattnet måste ta vägen någonstans. Istället för att översvämma och skada vägar och fastigheter eller Pjältån, behöver vi utforma ett utlopp som renar, fördröjer och säkerställer ett tillräckligt stort flöde från husen och gatorna.

Karta över en del av Åby med en markering där dagvattendammen ska byggas.Förstora bilden

Markeringen visar vart dammen ska byggas

Riktlinje för dagvatten

För att arbeta hållbart med dagvatten idag och i framtiden har Norrköpings kommun tillsammans med Nodra tagit fram en riktlinje för hållbar dagvattenhantering. Enligt den ska Nodra aktivt arbeta för att miljö- och klimatanpassa befintliga och blivande dagvattenanläggningar. Att utforma ett ringlande dike i kombination med fördjupning i gräsytan istället för att bara ha en dagvattenledning från Gästgivarevägen till Pjältån är en del av detta viktiga arbete.

Foto på en gräsyta. I mitten av gräsytan är det som en liten sänka. Längre bort ser man en gata med bilar parkerade, och ett hus.Förstora bilden

Bilden visar en fördjupning i gräsytan på en annan ort, som liknar den vi planerar att anlägga intill Nyköpingsvägen, straxt söder om Gästgivarevägen.

Kontakt

Kaj Bjelkås, projektledare

Senast uppdaterad: