VA-taxa

Taxan för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen bestäms av kommunfulmäktige. Avgifterna för vatten och avlopp är uppdelade i anläggningsavgifter och bruknings­avgifter. Det finns också områden med så kallad särtaxa, där vi får ta ut en förhöjd anläggningsavgift.

I taxan för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Norrköpings kommuns verksamhetsområde kan du läsa om de avgifter som Kommunfullmäktige har beslutat att Nodra AB ska ta ut.

När du som fastighetsägare ansluter din fastighet till vatten, spillvatten och dagvatten betalar du en engångsavgift som kallas anläggningsavgift. Hur stor avgiften är beror bland annat på hur stor din tomt är och vilka tjänster (vatten, spillvatten, dagvatten) som fastigheten ska anslutas till.

Två typer av avgifter för dagvatten

Det finns två typer av avgifter för dagvatten: Dagvatten gata och Dagvatten total.

Dagvatten gata är en avgift som betalas av alla som äger en fastighet i område där det finns ett dagvattensystem, även om din fastighet inte är ansluten till det kommunala ledningsnätet. Skälet till att du ändå betalar för ditt dagvatten är att du drar nytta av den allmänna dagvattenhanteringen i närområdet, till exempel för gatorna fram till fastigheten.

Om stuprören och/eller dräneringsbrunnarna på din fastighet är anslutna till det kommunala ledningsnätet, betalar du istället avgiften Dagvatten total, som består av Dagvatten gata plus Dagvatten fastighet. Om din fastighet är i ett område där det saknas dagvattensystem, betalar du ingen avgift för dagvatten.

Räkna ut anläggningsavgift för vatten och avlopp

Brukningsavgifter är avgifter som fastighetsägaren betalar för att använda vatten, dagvatten och spillvatten. Avgiften består av en fast del och en rörlig del.

Nodra fakturerar brukningsavgiften månadsvis eller kvartalsvis. I taxan för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Norrköpings kommuns verksamhetsområde kan du läsa om de avgifter som kommunfullmäktige har beslutat att Nodra AB ska ta ut.

Vi tar ut en avgift för

  • dricksvatten
  • spillvatten, det vill säga hushållsavlopp
  • avledning av dag- och/eller dräneringsvatten från fastighet och område (Dagvatten Total)
  • avledning av dagvatten från detaljplanerat område (Dagvatten Gata).

Hur fungerar dagvattenavgiften?

Dagvattenavgiften grundas på tomtytan. Tomtytan hämtar vi från fastighetsregistret. Detta gäller oavsett hur tomtytan disponeras.

Dagvatten Gata innebär att vi tar hand om dagvattnet från bland annat gator och cykelvägar i området där fastigheten ligger.

Dagvatten Total betyder att fastigheten har en förbindelsepunkt, det vill säga en avsättning från våra dagvattenledningar till tomtgräns, och att dräneringen och/eller stuprören är kopplade till dagvattenledningen. Om fastighetens dränering/ stuprör är påkopplad på spillvattenledningen (vilket inte är tillåtet) ska ändå avgift Dagvatten Total betalas. I denna avgift ingår även Dagvatten Gata.

Dagvattenavgift för allmän plats

Dagvattenavgiften baseras på fastighetens yta, vilken utgörs av den allmänna platsmarkens areal enligt förrättningskarta, bygglovskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.

Du kan få lägre dagvattenavgift

Om minst 50 procent av dagvattnet fördröjs eller helt kopplas bort från dagvattenledningen och istället tas om hand lokalt reduceras ovanstående avgift med 25 procent.

Särtaxa innebär en förhöjd anläggningsavgift. Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (31 §) ska vi ta ut särtaxa när kostnaden för att ansluta en fastighet i beaktansvärd omfattning avviker från de normala kostnaderna inom verksamhetsområdet. Kommunfullmäktige har godkänt principerna för särtaxa i Norrköpings kommun.

När gäller särtaxa?

Inom vårt verksamhetsområde, det vill säga det geografiska område där Nodra ansvarar för vatten och avlopp, gäller gällande taxa. Men när vi ser att kostnaden i beaktansvärd omfattning avviker från de normala utbyggnadskostnaderna så bildas ett verksamhetsområde med särtaxa, ett så kallat särtaxeområde. I detta område gäller en specifik särtaxa som räknats fram för just det aktuella området.

Hur räknas särtaxan fram?

Först görs en projektering där alla kostnader för utbyggnaden tas fram och antalet tomter i området beräknas. Kostnaden fördelas på antalet tomter i området. Så länge kostnaden understiger summan av gällande anläggningsavgift multiplicerat med 1,5 per tomt betalar fastighetsägarna anläggningsavgift enligt gällande taxa, vilket innebär att Nodras verksamhetsområde utökas till att även innefatta utbyggnadsområdet. Om kostnaden däremot överstiger gällande anläggningsavgift multiplicerat med 1,5 per tomt bildas ett särtaxeområde där fastighetsägarna betalar en förhöjd anläggningsavgift (en särtaxa).

Särtaxekunder kommer i dessa områden att betala en anläggningsavgift bestående av anläggningsavgift enligt gällande taxa plus den kostnad för utbyggnaden som överstiger gällande anläggningsavgift multiplicerad med 1,5.

Vad kommer gränsbeloppet för särtaxa ifrån?

Vi tillämpar särtaxa i områden där utbyggnaden blir minst 50 % dyrare än inom ett normalt utbyggnadsområde. Anläggningsavgiften multipliceras därför med 1,5. Detta innebär att om utbyggnadskostnaden blir 1,5 gånger så dyr som inom verksamhetsområde ska vi tillämpa särtaxa. Det finns inget tak för särtaxan.

Räknas eventuellt tillkommande fastigheter med inom ett område?

När vi beräknar särtaxa måste vi också till hänsyn tas till eventuell ytterligare bebyggelse inom området som kan tillkomma inom en tioårsperiod. Om man inte ser att någon bebyggelse kommer att tillkomma, fördelas hela kostnaden på de redan befintliga fastigheterna.

Särtaxans förändring över tiden

Vi räknar upp alla befintliga särtaxor med förändringen av KPI inför varje nytt kalenderår. Det innebär att om en fastighet skulle tillkomma efter ett antal år (till exempel genom styckning) ska den fastigheten betala den ursprungliga särtaxan uppräknat med förändringen av KPI.

Beslut om särtaxa

Varje nytt särtaxeområde ska beslutas av Nodras styrelse, kommunstyrelsen och till sist kommunfullmäktige.

Prisblad för bredband och tjänster som inte regleras i taxan

Nodra erbjuder tjänster inom bredband samt avfall och VA som inte är en del av det kommunala ansvaret och som inte regleras i taxorna. Det är främst tjänster som riktar sig till företag och där Nodra är en aktör bland flera på marknaden. Priser för dessa tjänster finns i prisbladet nedan.

Prisblad Nodra 2024 Pdf, 137.8 kB.

Senast uppdaterad: