Verksamhetsområde

Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område där vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar.

I ett verksamhetsområde gäller Lagen om allmänna vattentjänster. Det är kommunfullmäktige som fastställer verksamhetsområdets gränser och vilken taxa som gäller vid anslutningen.

När kommunfullmäktige beslutat att ett verksamhetsområde ska bildas, ska alla fastigheter inom området betala för anslutning, oavsett nuvarande VA-standard.

Varför blir det kommunalt VA?

Kommunen har skyldighet att ordna vattenförsörjning och/eller avlopp i ett större sammanhang om det behövs, med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.

Det här säger vattentjänstlagen 6 § om kommunens skyldighet att ordna vattentjänster:

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen

  1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
  2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.

Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

Fastigheter utanför verksamhetsområde som vill få kommunalt VA

Fastigheter utanför verksamhetsområde kan ha möjlighet att ansluta sig till allmänt dricks- och spillvatten. Utanför verksamhetsområde gäller inte vattentjänstlagen, ABVA eller fastställd taxa. Detta innebär att utanför verksamhetsområde så blir du avtalskund, och det är ett rent avtalsrättsligt VA-förhållande mellan huvudmannen och inkopplade fastighetsägare. Anslutningen sker då genom att fastighetsägare själv bekostar el, eventuell LTA-pump och framdragning av ledningar till en överenskommen inkopplingspunkt på det kommunala VA-nätet.

Kontakta oss om du vill ansöka om att ansluta utanför verksamhetsområde.

Senast uppdaterad: