Så skyddar du ditt hus mot översvämning i källare

En källaröversvämning kan drabba alla typer av fastigheter. För att förhindra att det händer, eller minimera eventuell skada, finns det flera olika åtgärder som du som fastighetsägare kan göra.

Orsaker till översvämningar är till exempel höga nivåer i vattendrag, intensiva regn, stopp i ledningarna eller en vattenledning som gått sönder. Hus som ligger lågt och hus med källare är mer utsatta för risker.

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättning du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag eller från oss uppväger aldrig de olägenheter och skador som du kan drabbas av. Det går dock i stor mån att förebygga uppkomsten av källaröversvämningar, något som både du som fastighetsägare, och vi, som huvudman, har ansvar för.

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar för att skydda ditt hus. Det är också du som fastighetsägare som ansvarar för kontrollen av ledningarna inom din tomtgräns och fram till förbindelsepunkten som vanligtvis ligger 0,5 meter utanför tomtgränsen.

På kommunens webbplats finns kartor med kartor med riskområden för marköversvämning och information om kommunens åtgärder för att minska risken för översvämningar.

Översvämningar (norrkoping.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsägarens ansvar

 • Fastighetens vatten och avlopp ska vara väl underhållet. Inte minst gäller det anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten.
 • Alla förändringar av fastighetens vatten och avlopp ska godkännas av oss.
 • När det finns både spill- och dagvattenledningar ute i gatan ska fastighetsägaren också separera fastighetens spill- och dagvatten.
 • Använda källaren på ett lämpligt sätt och även informera eventuella hyresgäster om detsamma.
 • Förvara inte dyrbara och värdefulla saker i källaren på grund av konsekvenserna vid en översvämning.

Nodras ansvar

 • De allmänna ledningarna ska vara rätt dimensionerade så att ledningssystemet inte blir överbelastat vid normalt förekommande regn.
 • De allmänna ledningarna ska vara väl underhållna.
 • Vid separering av spill- och dagvattenledningar i gatan ska vi informera berörda fastighetsägare om arbetet.

Anmäl skada på egendom

Så kan du skydda din fastighet

Det finns en hel del du som fastighetsägare kan göra för att minska riskerna med källaröversvämning. Här följer några exempel:

 • Använd inte avloppet som sopnedkast – ha alltid en papperskorg vid toalettstolen för allt badrumsavfall.
 • Ha manuella avstängningsbara golvbrunnar, som är ordentligt förankrade i golvet.
 • Ha självstängande golvbrunnar.
 • Installera en backventil på avloppsledningen.
 • Sätt tak över källartrappan.
 • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet.

Fyra typer av källaröversvämning

Vi skiljer mellan fyra typer av källaröversvämning. För varje typ ger vi exempel på åtgärder som ökar skyddet mot översvämning.

Spillvattenledningen (avloppsvattenledningen) kan bara ta emot en viss mängd vatten. Vid intensiva regn och stor snösmältning finns risk att ledningen blir överbelastad. Då kan vattnet ta andra vägar än normalt och gå upp i din eller dina grannars källarbrunnar och orsaka översvämningsskador.

Denna typ av översvämning drabbar främst fastigheter som är anslutna till kombinerat avloppssystem, det vill säga där spillvatten och dagvatten avleds i samma ledning i gatan. Fråga oss om du är osäker på vilken typ av avloppssystem som finns i gatan. I bygglov för äldre fastigheter med källare fanns i regel krav på installation av skyddsanordning för att hindra vatten från gatuledningen att tränga in i fastigheten. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att underhålla dessa skyddsanordningar.

Exempel på skyddsåtgärder

 • Installera skyddsanordning som hindrar vatten att tränga in genom fastighetens avloppssystem.
 • Underhåll befintliga skyddsanordningar regelbundet.
 • Installera pump för avloppsvattnet från källarplanet.
 • Om VA-huvudmannen byggt om avloppssystemet i gatan till duplikatsystem ska fastighetsägaren snarast se till att även de privata ledningarna separeras.

Orsaker till avloppsstopp

 • att ledningen är skadad, till exempel på grund av sättningar
 • dålig lutning på ledningen
 • att något större föremål fastnat i ledningen
 • att trädrötter växt in genom rörskarvar
 • att fett avsatts i ledningen (speciellt vanligt för restauranger).

Om dräneringsledningarna runt huset är direkt anslutna till den dagvattenförande ledningen i gatan kan vatten vid kraftiga regn stiga upp i fastighetens dräneringssystem. Detta kan i olyckliga fall leda till att vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv.

Vid nybyggnad av hus med källare tillåter vi inte längre direkt anslutning av husdränering till kommunens dagvattenförande ledning. Idag kräver vi pumpning av dräneringsvattnet. Detta är det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringssystemet.

Dräneringssystem försämras med tiden. Det är inte onormalt att de måste förnyas efter 20-50 år. Dåligt fungerande stuprör och mark som lutar in mot huset är andra orsaker till fuktproblem i källare. Problem med stuprör uppkommer oftast när äldre stuprör av järn rostar sönder invid källarväggen.

Exempel på skyddsåtgärder

 • Installera pump för dräneringsvattnet
 • Lägg om dräneringsledningarna.
 • Komplettera dräneringssystemet med en ledning som samlar upp och leder bort grundvatten från omgivande markområden.
 • Åtgärda eventuella rotproblem. Ta bort träd som står i närheten av dräneringsledningar.
 • Rensa fastighetens dagvattenbrunn.
 • Se till att stuprören är i bra skick och att de är rätt monterade.
 • Se till att marken lutar bort från huset där det är möjligt.

Vatten som rinner av på markytan kan ibland tränga in i en källare genom källarfönster, garagenedfarter, källartrappor etc. För att undvika denna typ av översvämning bör du hindra vatten från omgivande markområden att rinna fram till huset. När dagvattensystemet inte kan leda bort allt vatten finns risk att vatten tränger upp genom spygatt.

Exempel på skyddsåtgärder

 • Installera pump för dagvatten som rinner nedför garagenedfarten.
 • Bygg vallar runt källartrappa, källarfönster med ljusschakt och garagenedfart.
 • Sätt tak över källartrappa.
 • Fyll igen garagenedfarten om gatan utanför huset ligger i en svacka där risken är stor för att regnvatten samlas.
 • Se till att marken lutar bort från huset. En tumregel är att lutningen ska vara minst 15 cm räknat från husets yttervägg och tre meter ut.
 • Koppla bort spygatt från dagvattensystemet. Detta kan göras genom att vattnet pumpas till markytan eller leds till en stenkista.

En översvämning kan orsakas av att vatten strömmar ut från en läckande vatteninstallation. Det kan till exempel vara en vattenledning eller en diskmaskin som går sönder.

Exempel på skyddsåtgärder

 • Byt ut äldre vatteninstallationer om de är i dåligt skick.
 • Stäng huvudventilerna vid vattenmätaren om du är borta en längre tid. Se i god tid till att ventilerna fungerar.
 • Installera särskilda avstängningsventiler på t ex tvättmaskin och diskmaskin.
 • Ventilerna ska vara stängda när maskinerna inte används.

Mer information om hur du sköter och underhåller ditt ledningsnät finns i broschyren nedan.

Ta hand om ditt ledningsnät – det här behöver du veta om vatten och avlopp Pdf, 2.6 MB.

Senast uppdaterad: