Avgifter och priser

Avgifterna för avfall samt VA regleras i Avfallstaxan och VA-taxan som beslutas av Norrköpings kommunfullmäktige. För övriga tjänster som Nodra erbjuder finns avgifterna angivna i ett prisblad.

Nodra är det kommunala bolaget med ansvar för avfallshantering, vatten och avlopp samt bredband.

Taxor för avfall och VA

Affärsområdena avfall och VA drivs enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att intäkterna ska matcha kostnaderna. Intäkterna kommer in till bolaget via avgifter och regleras i respektive taxa, som beslutas av Norrköpings kommuns kommunfullmäktige. Taxorna finns att läsa på sidorna:

VA-taxa

Avfallstaxa

Prisblad för bredband och tjänster som inte regleras i taxan

Nodra erbjuder tjänster inom bredband samt avfall och VA som inte är en del av det kommunala ansvaret och som inte regleras i taxorna. Det är främst tjänster som riktar sig till företag och där Nodra är en aktör bland flera på marknaden. Priser för dessa tjänster finns i prisbladet nedan.

Prisblad Nodra 2024 Pdf, 137.8 kB.

Senast uppdaterad: