En illustration av ett grönområde i stadsmiljö. En kranbil lyfter en ledning på plats i en grop.

Illustration från Svenskt Vatten

Hur arbetar Nodra med att skyfallsanpassa Norrköping?

Publicerad:

I och med de stora regnen som fallit över Norrköping de senaste åren är det många invånare som undrar vad vi gör för att minska risken för översvämningar. Svaret är att vi arbetar på många sätt för att skyfallsanpassa staden och tätorterna – ett arbete som tar tid och kostar mycket pengar så det gäller att vi prioriterar rätt.

Nodra ansvarar för det allmänna ledningsnätet, det vill säga ledningarna utanför alla fastigheter. Vi ser till att hålla ledningsnätet i gott skick, reparerar där det behövs och ser till att det är rätt dimensionerat så att det klarar av att ta emot normala regn. Att dimensionera dem för exceptionella regn är i praktiken omöjligt. Därför behöver vattnet kunna rinna av på marken, utan risk för att det ska rinna in i hus.

– Vi kraftiga regn fylls det på snabbt i ledningarna så vi kan behöva brädda upp till marknivå. Det innebär att vattnet får komma upp till gatan. De med källare hamnar då under vattennivån och vattnet kan därför börja leta sig ut via andra vägar än normalt, till exempel in i fastigheter, förklarar Per Narveby som är systemansvarig för drift och underhållssystemen på Nodra, och håller ihop Nodras förnyelsearbete av ledningsnätet.

Bygga bort kombinerade ledningar

I Norrköping finns ungefär 4,5 mil ledningar som är så kallade kombinerade ledningar. Ett kombinerat ledningsnät betyder att avloppsvattnet från hushåll blandas med dagvatten i en och samma ledning. I dessa områden är risken för källaröversvämning större när det regnar ordentligt. Så byggde man ledningsnätet förr. Numera lägger vi separata ledningar för avloppsvatten och dagvatten när vi bygger nytt och förnyar det befintliga ledningsnätet. Områden där vi fortfarande har mycket kombinerat ledningsnät är Lagerlunda, Haga, Oxelbergen, Kneippen, Söderstaden och Klingsberg.

Att förnya ledningsnätet i dessa delar av staden innebär stora utmaningar eftersom vi vill minimera störningarna för alla boende i området samtidigt som vi behöver gräva upp hela gatan för att separera ledningarna. Dessutom behöver även fastighetsägaren själv göra åtgärder på de ledningar som ligger innanför tomtgräns för att ett sådant arbete ska ge effekt.

– Vi känner till de områden som är drabbade men många av dessa delar består av kombiledningar som ligger väldigt illa till. De är både svåra och kostsamma att renovera. Samtidigt måste vi prioritera de ledningar som är allra sämst och där det är störst risk att det sker ett större haveri. Det handlar om områden där vi ofta behöver åka ut och laga, eller där det är speciella markförhållanden., säger Per Narveby.

Han fortsätter:

– Men självklart finns de områden med mycket översvämningar också med i planen, även om vi i dagsläget inte har någon tidsplan för när detta kommer att ske.

Framtida utmaningar

Att Norrköping fortsätter att förtätas ser Per som en framtida utmaning.

– Eftersom vi redan har svårt att arbeta på den yta som idag finns inne i de centrala delarna av staden blir det ännu mer problematiskt med en mer förtätad stad. Speciellt i samband med ett föråldrat ledningsnät.

I andra delar av staden, som till exempel de gamla kranskommunerna Skärblacka, Åby, Krokek och Vikbolandet, där ledningsnätet byggdes på 60- och 70-talet, håller ledningsnätet inte samma kvalitet som övrigt ledningsnät i kommunen.

– Under den här tiden byggde man ledningar kors och tvärs över tomter vilket begränsar åtkomsten till dem och skapar mer skador vid driftstörningar. Dessutom byggdes många mindre vattenledningar med galvaniserat stål vilket är ett material som inte åldrats väl och står för många vattenläckor. I dessa områden får vi göra mycket akuta lagningar och är därför prioriterade områden, förklarar Per Narveby.

Gemensamt ansvar

De framtida utmaningarna gör det ännu viktigare att vi samordnar våra arbeten så mycket som möjligt med andra aktörer så som Samhällsbyggnadskontoret och Eon. Ett exempel är när Östra promenaden byggdes om. Då passade vi på att förnya ledningsnätet.

– När vi samarbetar minskar vi påverkan på stadens invånare. Kanske tar det pågående arbetet lite längre tid, men i långa loppet är det bättre än att vi ska gräva upp gatan igen några år senare, säger Per Narveby.

Som fastighetsägare har du ansvar över ledningar och egna vatten- och avloppsinstallationer inom din fastighet. Med fastighet menas hela tomten, inte bara byggnader. Du har som fastighetsägare också ansvar för att avvattna din tomt. Det innebär att ta hand om vattnet som faller på din fastighet.

– Vi har en hel del tips på webben om vad man själv kan göra inom sin fastighet för att förhindra översvämningar. Man kan också ta kontakt med sitt försäkringsbolag som brukar ha en hel del kunskap kring detta, tipsar Per Narveby.

Mer information om hur Nodra arbetar med förnyelse av VA-nätet finns att läsa på sidan

Så arbetar vi med strategisk förnyelse av Norrköpings vatten- och avloppsnät

Information om de olika VA-arbeten som är igång eller på gång finns att läsa på sidan

Planerade och pågående VA-arbeten

Tips om vad du kan göra för att minska risken för översvämningar finns på sidan

Skydda ditt hus mot källaröversvämning