Så arbetar vi med strategisk förnyelse av Norrköpings vatten- och avloppsnät

För att kunna fortsätta ha en trygg och säker leverans av våra vatten- och avloppstjänster behöver ledningarna i Norrköping successivt renoveras eller bytas ut. Per Narveby, programansvarig, leder arbetet med Nodras förnyelseprogram för VA-ledningsnätet. Det är ett strategiskt och systematiskt arbete för ett långsiktigt hållbart VA-nät i Norrköping.

Norrköpings vatten- och avloppsledningar är på vissa ställen i ganska dåligt skick. Underhållet är eftersatt vilket leder till en del akuta driftstörningar. Vår förnyelsetakt har de senaste 10 åren varit över 200 år. Med förnyelsetakt menas antalet år det skulle ta att byta ut eller renovera samtliga ledningar i Norrköping utifrån den takt vi förnyar nu. Svenskt vattens rekommendation är att förnya 1 procent av ledningsnätet varje år, vilket motsvarar en förnyelsetakt på 100 år.

– En procent är vad vi siktar på, samtidigt är en procentsats ett ganska trubbigt mått. Det viktiga är att vi fokuserar på att förnya rätt ledningar i rätt tid, säger Per Narveby.

200 år

Så många år skulle det ta att byta ut VA-nätet om vi fortsätter i samma takt vi förnyat de senaste 10 åren

190 miljoner

Så mycket investerade Nodra i förnyelsearbetet av Norrköpings ledningsnät år 2023.

Många läckor, kundpåverkan och markförhållanden styr prioriteringen

Per förklarar hur vi jobbar med planering och prioritering av vilka ledningar som ska bytas ut.

– Vi tittar på var vi har de största driftproblemen, det vill säga var vi har haft mycket vattenläckor eller avloppsstopp, och byter ut dem först. En ledning kan också prioriteras högre om den försörjer många kunder och skulle ge stor påverkan vid ett haveri. Det gäller också om det påverkar prioriterade kunder som sjukhus eller stora industrier.

Även förutsättningarna i mark och omgivning påverkar prioriteringen. Till exempel kan ledningar få högre prioritet om de ligger i skog, under byggnader eller spårväg eller som på annat sätt är svåra att komma åt att reparera. Det känns extra viktigt att kunna planera underhållet och minska risken för akuta renoveringar i områden med komplicerade förutsättningar.

– Det handlar oftast inte om hur gammal ledningen är utan det är mer intressant vilket material den har och hur markförhållandena ser ut. Vi har till exempel vattenledningar i drift från 1870-talet som är helt utan känd driftproblematik och i fint skick, säger Per.

Det handlar oftast inte om hur gammal ledningen är utan det är mer intressant vilket material den har och hur markförhållandena ser ut.

Bra koll på Norrköpings VA-nät

– Vi har förhållandevis bra koll på hur Norrköpings VA-nät ser ut när det gäller till exempel material, ålder och nivåer. Jämför vi med övriga VA-Sverige är vi lyckligt välinformerade, säger Per

I centrala Norrköping är ledningsnätet generellt i bättre skick än i Kolmården, Skärblacka och Vikbolandet. Markförhållanden har vi en översiktsbild genom kartor från SGU, Sveriges geologiska undersökning, men också genom tidigare utförda geotekniska undersökningar.

En arbetsgrupp, med bred kunskap om VA-nätet, arbetar med att identifiera och prioritera lämpliga förnyelseprojekt. Projekten drivs sedan av någon av Nodras projektledare som har stöd av upphandlade konsulter och entreprenörer för bland annat projektering, entreprenadarbete och byggledning.

– Idag arbetar vi främst med så kallad ledningsvis förnyelse. Vi byter ut en viss sträcka där vi har problem. Vi lappar och lagar utan att egentligen lösa problemet i sin helhet. Vi behöver jobba mer med områdesvis förnyelse, där vi systematiskt och strategiskt förnyar alla ledningsslag i ett område, säger Per.

Tre förnyelseprogram på Nodra

Våra förnyelseprogram är en strategisk planering och ett arbetssätt för att förnya våra VA-anläggningar. Totalt finns tre förnyelseprogram:

  • Ledningsnät
  • Vattenverk
  • Reningsverk

Senast uppdaterad: