Det regnar. En gräsmatta och träd i förgrunden. En parkeringsplats syns i mitten av bilden. Där står en bil. En människa med paraply är ute och går.

Pågående skadeutredningar efter förra sommarens regn

Publicerad:

Under sommaren 2022 drabbades Norrköping med omnejd av två kraftiga regn. Det resulterade i att flertalet fastigheter runt om i kommunen fick skador som exempelvis översvämmade källare. Hundratals ärenden kom in till Nodra från framförallt försäkringbolagen.

Varje ärende utreds separat vilket är en av anledningarna till att utredningen tar lång tid. En annan anledning är den omfattande utredningen som sker där bland annat en modellering av ledningsnätet behöver göras.

Så görs en utredning

Efter att en skadeanmälan kommer in till Nodra skickar vi ärendet vidare till vårt försäkringsbolag. De i sin tur utreder med hjälp av en konsult inom området vem som ansvarar för skadan på fastigheten.

Utredningen sker på två olika sätt beroende på vilket slags ledningsnät fastigheten är ansluten till. Det kan handla om ett separat ledningsnät där spill- och dagvatten går i olika ledningar, eller ett kombinerat ledningsnät där spill- och dagvatten går i samma ledning.

Kombinerat ledningsnät

För de fastigheter som är anslutna till ett kombinerat ledningsnät görs först en modellering av det kombinerade ledningsnätet i kommunen.

Med hjälp av såväl teoretiska siffror som mätningar i fält byggs en modellering av ledningsnätet upp. När modelleringen är klar simuleras ett regn, motsvarande det som kom förra året. Kombinätverket ska klara av ett 10-årsregn, och om ledningsnätet klarar det har Nodra uppfyllt vårt ansvar.

Denna data förs in i modelleringen som därefter ger ett resultat kring hur översvämningen gått till. Slutligen kan man fastställa var ansvaret ligger.

Separat ledningsnät

Fastigheter där ledningarna är separerade ska vanligtvis klara av större mängder regn. I fastigheter som ändå har fått översvämning, behöver det utredas om det skett felaktiga anslutningar till ledningsnätet. Om så inte är fallet är det ledningsnätet som brister.

För de fastigheter som fick översvämning under 2011 och var korrekt anslutna vid den tiden används samma information i denna utredning som samlades in då. De som inte hade godkänd anslutning 2011 kompletteras eventuellt med en ny utredning för att se hur anslutningen ser ut idag. Fastigheter som enbart drabbades 2022 behöver det eventuellt också göras en utredning hos.

Utredningen fortsätter under 2024

Utredningen beräknas vara klar till våren 2024. Därefter kommer försäkringsbolaget fatta beslut kring vad som gäller för varje fastighet, vilket kan ta ändå till årsskiftet 2024/2025.

Byte av handläggare för skadeärende

För att kunna handlägga ärenden och göra bedömningar har Nodras försäkringsbolag, QBE Europe SA/NV, anlitat Söderbergs & Partners som skadereglerare. Skadereglerarens uppdrag är att utreda och bedöma anmälningar om skador från kunder och försäkringsbolag som vill ha ersättning.

Uppdraget som Söderbergs & Partners har haft åt QBE kommer att upphöra den 30 september 2023. Det innebär att samtliga pågående skador som uppkommit på grund av förra sommarens regn kommer att hanteras via Sedgwick.