Vattenkvalitet för Lilla Hummelvik vattenverk

Dricksvattnets kemiska och mikrobiologiska status presenteras nedan. Angivna siffror är ett medelvärde av ett antal analyser som vi har gjort.

Dricksvatten klassas som ett livsmedel. För att kunna garantera kvaliteten på vattnet analyserar vi cirka 2 000 prover per år. Det gör vi för att säkerställa att vattnet håller bästa kvalitet, att reningsprocessen fungerar, och för att följa förändringar i råvattentäkterna och planera för hur vi ska bemöta dem.

Tabellen uppger vilka ämnen och egenskaper som finns i vattnet, vilken enhet dessa presenteras i, dricksvattnets medelvärde, samt gränsvärde för dricksvatten hos användare.

Ämne/Egenskap

Enhet

Dricksvatten
medelvärde

Gränsvärde*

Temperatur

C

5-15

20

Färg

mg Pt/l

5

30

Turbiditet

FNU

0,10

1,5

Konduktivitet

mS/m

49

250

Totalt organisk kol (TOC)

mg/l

 

5,5

Lukt

 

ingen

svag

Smak

 

ingen

svag

pH

 

7,8

7,5-9,0

Alkalinitet (HCO3)

mg/l

280

 

Total hårdhet

° dH

7,9

15

Kalcium (Ca)

mg/l

41

100

Magnesium (Mg)

mg/l

9,5

30

Natrium (Na)

mg/l

55

100

Kalium (K)

mg/l

4,6

 

Järn (Fe)

mg/l

<0,02

0,200

Mangan (Mn)

mg/l

<0,01

0,050

Aluminium (Al)

mg/l

<0,01

0,100

Koppar (Cu)

mg/l

0,02

0,20

Bly (Pb)

mg/l

0,00064

0,010

Kadmium (Cd)

mg/l

0,000010

0,0050

Kvicksilver (Hg)

mg/l

<0,00010

0,0010

Arsenik (As)

mg/l

<0,00002

0,010

Bekämpningsmedel, totalt 28 st.

mg/l

<0,00001

0,00050

Polycykliska aromatiska kolväten, total (PAH)

mg/l

<0,00002

0,00010

Trihalometaner, totalt (THM)

mg/l

<0,005

0,050

Perfluorerade syror (PFAA)

µg/l

<0,0050**

0,09

Sulfat (SO4)

mg/l

23

100

Klorid (Cl)

mg/l

9,3

100

Fluorid (F)

mg/l

0,65

1,5

Ammonium (NH4)

mg/l

<0,02

0,50

Nitrit (NO2)

mg/l

<0,007

0,10

Tot aktivt klor (Cl2)

mg/l

 

0,4

Odlingsbara mikroorg. 22 °C

st/ml

<1

100

Koliforma bakterier, 35 C

st/100ml

<1

påvisad

Escherichia coli

st/100ml

<1

påvisad

Clostridium perfringens

st/100ml

<1

påvisad

*Gränsvärden för dricksvattnet hos användaren. Ska bedömas som tjänligt med anmärkning.
**Med dagens analysmetoder kan vi inte mäta halter lägre än 0,0050 µg/l. (µg = miljondels gram)

Senast uppdaterad: