Bilden visar nedre delen av en golvmopp på ett golv. I bakgrunden syns flera olika flaskor och burkar med rengöringsmedel.

Så tvättar du golvet på ett miljövänligt sätt

Golvvattnet från industrier och andra verksamheter innehåller metaller. Därför finns begränsningar på hur höga halter som får släppas ut i avloppsvattnet.

Golvskurvatten från industrier och andra verksamheter, exempelvis verkstäder, tryckerier och lager, innehåller ofta höga halter av metaller som bly, kadmium, koppar, krom, nickel och zink. Metaller som hamnar i avloppet kan inte renas i reningsverket utan samlas i slammet som bildas i reningsprocessen. Om slammet innehåller för mycket metaller går det inte att använda som jordförbättringsmedel på åkermarken. En mindre del av metallerna följer också med ut i våra sjöar och vattendrag och kan vara skadliga för växter och djur.

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten

I Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter finns begränsningsvärden för hur höga metallhalterna får vara i avloppsvatten som leds till kommunens avloppsledningsnät. Skurvatten får inte släppas till avlopp innan metallhalterna har analyserats. Om metallhalterna överstiger begränsningsvärdena ska skurvattnet samlas upp och hanteras som farligt avfall eller bli renat innan det kan släppas ut till avloppet.

Avloppsvatten från verksamheter

Torrstäda så långt som möjligt

Torrstäda innebär att du dammsuger eller sopar upp smutsen. Uppsamlad smuts från torrstädning kan ofta hanteras som restavfall. Om smutsen innehåller metallspån ska den hanteras som farligt avfall.

Golvskurvatten från hushåll och liknande miljöer

Golvskurvatten från till exempel hushåll, butiker, kontor och skolor innehåller också metaller men i betydligt lägre halter än från industriverksamheter. Det kan hällas i avloppet men tänk på att:

  • Torrstäda så långt som möjligt. Det innebär att du dammsuger eller sopar upp smutsen. Uppsamlad smuts hanteras som restavfall.
  • Om det inte räcker med att torrstäda kan du skura med enbart vatten.
  • Om du behöver använda rengöringsmedel, välj då tvätt- och rengöringsmedel som är miljömärkta med någon av de tre miljömärkningarna Svanen, Bra miljöval eller EU-blomman.

Produkter som inte är miljömärkta innehåller miljöskadliga ämnen. Miljöskadliga ämnen som hamnar i avloppet kan inte renas i reningsverket utan följer med ut i våra sjöar och vattendrag.

Senast uppdaterad: