Illustration över en stad med en trappa i mitten. På varje trappsteg finns olika figurer som motsvarar varje steg på avfallstrappan.

Avfallstrappan - prioritering för miljöns skull

Avfallstrappan är en prioriteringsordning som visar i vilken ordning olika behandlingsmetoder för avfall bör användas för att minimera miljöpåverkan.

Prioriteringsordningen finns inskriven i lagstiftningen både på EU-nivå och på nationell nivå. Trappan utgör grunden för hur vi arbetar med avfallsfrågor.

Så fungerar avfallstrappan

Avfallstrappan är uppdelad i följande fem steg.

1. Förebygga

Det allra bästa är att förebygga och se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Du kan till exempel välja att köpa refillförpackningar eller sätta upp en skylt om att du inte vill ha reklam i brevlådan.

2. Återanvända

Steg två är återanvändning, till exempel om du lämnar kontorsmöbler som du inte längre behöver till second hand.

3. Återvinna materialet

Det tredje steget i hierarkin är materialåtervinning, det vill säga att producera nya förpackningar av gamla.

4. Återvinna till energi eller el

Det avfall som inte kan återanvändas eller gå till annan återvinning kan bli en resurs i form av till exempel energi eller el, vilket är det fjärde steget.

5. Deponera

Det sista alternativet som återstår i hierarkin är bortskaffande eller deponering, och är alltså en sista utväg om avfallet inte kan behandlas på annat sätt.

Senast uppdaterad: