Vi bygger en grön barriär för ökad upplevelsekvalitet i Inre hamnen

Utbyggnaden av Inre hamnen gör att staden växer allt närmare Slottshagens reningsverk. Vi bygger en grön barriär med över tusen träd, buskar och klätterväxter som ska minska luktspridning, ge ökad upplevelsekvalitet i området och gynna biologisk mångfald.

När staden kommer allt närmare Norrköpings största avloppsreningsverk står vi inför en utmaning att reducera och minimera luktspridningen. En rad utredningar och avancerade spridningsberäkningar med målet att identifiera våra luktkällor har genomförts. Utifrån dessa utredningar har vi tagit fram ett åtgärdsprogram som vi kommer jobba vidare med under de närmaste åren.

År 2030 ska reningsverket vara dolt

En av åtgärderna är projektet ”Grön barriär” med målet att år 2030 ska reningsverket vara dolt från Norra promenaden och Inre hamnen. Planteringen ska inte bara dölja reningsverket utan också bidra till att ge en ökad upplevelsekvalitet i området. Tanken är också att valet av träd och buskar kommer att öka områdets biologisk mångfald.

Över tusen träd, buskar och klätterväxter

För att uppnå detta påbörjade vi under hösten 2020 planteringen av över tusen träd, buskar och klätterväxter. Planteringens stomme utgörs av ek och björk och kompletteras av fågelbär, vildapel, benved, måbär, stenros, hagtorn, murgröna och kaprifol. På våren kommer också krokus, hyacint och blåstjärnor blomma under träd och buskar.

Senast uppdaterad: