Vad finns i soppåsen?

Vi har samlat in sopor från en stor mängd boende i Norrköping, öppnat påsarna och tittat på hur mycket som är rätt sorterat och hur mycket som har råkat hamna fel.

En vanlig felsortering kan till exempel vara att boende råkat lägga en förpackning eller returpapper i restavfallet. Eftersom analysen enbart gjorts inom ett bostadsområde i Norrköping kan resultatet inom andra områden se annorlunda ut. Analysen är en grund för hur väl Norrköpingsborna sorterar sitt avfall.

Restavfall i fyrfacks kärl

Analys av restavfall från boende i villa och radhus med ett avfallsabonnemang med separat sortering för restavfall, matavfall, förpackningar och tidningar, samt en extra box för ljuskällor.

Resultat

I soppåsen för restavfall är är 65 % rätt sorterat. Det vill säga att material som ska sorteras som restavfall har lagts i kärlet eller facket för restavfall. Resultatet är dubbelt så mycket rätt jämfört med analysen som gjordes 2018, då siffran låg på 32,5 %. Detta beror till stor del att matavfallet som läggs i restavfallet har minskat med cirka 24 %. Det är ett väldigt bra resultat.

Förpackningar och returpapper i restavfallet har minskat något från tidigare analys 2018, från 33 % till 28 %. Tyvärr är nästan en tredje del av det som läggs i restavfallet fortfarande förpackningar, trots att det finns sorteringsmöjligheter för förpackningarna i fyrfackstunnorna. De allra flesta förpackningarna är plast- och pappersförpackningar.

Resultatet är från 2021.

Restavfall i flerbostadshus

Analys av restavfall från boende i flerbostadshus. Insamlingen från flerbostadshus kan variera beroende på hur fastighetsägaren väljer att samla in avfall. Vissa har endast möjlighet att slänga rest- och matavfall medan andra även kan slänga förpackningar, tidningar, ljuskällor och batterier. Det innebär boende i flerbostadshus kan behöva besöka en återvinningsstation för att sortera förpackningar och tidningar, samt en Returpunkt för att slänga farligt avfall.

Resultat

I soppåsen för restavfall är 67 procent rätt sorterat. Det är en stor skillnad sedan senaste plockanalysen. Då var andelen matavfall 28% och nu är den 6%.

Andelen förpackningar är i stort sett oförändrat sedan förra plockanalysen. Pappersförpackningar och plastförpackningar är fortsatt de förpackningar som kunderna slänger flest av i restavfallet.

Ett hushåll slänger 2,8 kg i påsen för restavfall per vecka enligt denna plockanalys, vilket är en minskning med 0,4 kg per hushåll och vecka jämfört med tidigare analys.

Att andelen el- och farligt avfall är låg, men då dessa saker kan orsaka stor skada är det viktigt att farligt avfall sorteras rätt.

Vi kan också se att av förpackningar så är en stor del plast- och pappersförpackningar.

Resultatet är från 2022.

Matavfall i fyrfacks kärl

Analys av restavfall från boende i villa och radhus med ett avfallsabonnemang med separat sortering för restavfall, matavfall, förpackningar och tidningar, samt en extra box för ljuskällor

Resultat

Matavfallet i fyrfackskärlen är 93 % rättsorterat, samma siffra för 2018 var 97 % så en liten försämring gällande renheten i matavfallet kan ses men det är ändå mycket som är rätt och en bra kvalité på matavfallet. Här ser vi att en mindre mängd restavfall hamnar i matavfallet än vad resultatet visar för 2-facks kärl.

Resultatet är från 2021.

Matavfall i flerbostadshus

Analys av restavfall från boende i flerbostadshus. Insamlingen från flerbostadshus kan variera beroende på hur fastighetsägaren väljer att samla in avfall. Vissa har endast möjlighet att slänga rest- och matavfall medan andra även kan slänga förpackningar, tidningar, ljuskällor och batterier. Det innebär boende i flerbostadshus kan behöva besöka en återvinningsstation för att sortera förpackningar och tidningar.

Resultat

82 % av det som läggs i matavfallskärlen är rättsorterat. Detta är en minskning jämfört med förra analysen som visade att 97 % rättsorterat. Det som främst sorteras fel är papper så som kuvert, post it-lappar, biljetter samt leksaker, blöjor, plåster, hår, tops och fimpar.

Vi ser är att det finns en del onödigt matavfall så kallat matsvinn, bland det matavfall som slängs. Vid denna plockanalys var andelen onödigt matavfall 12,5 %.

Ett hushåll slänger 0,95 kg i matavfallspåsen per vecka enligt denna plockanalys, vilket är en minskning med 0,3 kg per hushåll och vecka jämfört med tidigare analys.

Resultatet är från 2022.

Senast uppdaterad: