Näringsrikt slam och energirik gas

Under processen där avloppsvattnet renas bildas såväl näringsrikt slam som kan användas på odlad mark, och energirik gas som kan användas som fordonsbränsle.

Miljömässigt nöjer vi oss inte med ett rent vatten. Vi vill även utnyttja och återanvända de biprodukter som bildas under avloppsreningen. Därför tar vi tillvara slammet. För att kunna lyckas ännu bättre med slammet måste vi hjälpas åt att inte spola ner gifter, mediciner eller föroreningar i avloppet. Då kan slammet även i fortsättningen ersätta konstgödsel.

Vi levererar slam till lantbrukare

Lantbrukare som är intresserade av slam är välkomna att kontakta vår kundservice på 011-15 15 50. Vi levererar slammet gratis till er. Tänk på att anmäla till Miljö och hälsa att du kommer att ta emot slam.

Färska tomater på reningsverket?

Tomatkärnorna som vi äter bryts inte ner i magen utan passerar hela och hamnar till slut i vårt slam. Tomatkärnorna gror i slammet under sommaren och växer till stora tomatplantor. Det visar att ingenting försvinner i avloppet utan att allt kommer tillbaka på ett eller annat sätt.

Fordonsgas

Under tiden slammet rötas bildas energirik gas som används som fordonsbränsle till Norrköpings bussar.

Vad händer med slammet?

Slam som blir kvar används som jordförbättringsmedel på åkermark eller som täckning av deponi. Det innehåller fosfor, kväve och andra viktiga näringsämnen samt mullbildande och kalkverkande ämnen. Att föra dessa ämnen tillbaka till kretsloppet är en viktig uppgift.

Vårt slam är certifierat

Sedan den 2 juli 2008 uppfyller slammet från Slottshagens reningsverk Svenskt Vattens certifieringsregler för REVAQ.

REVAQ innebär att slammet ska kunna återföras i kretsloppet och användas på odlad mark utan risk för hälsa och miljö också i ett långsiktigt perspektiv.

Hanteringen regleras av en omfattande lagstiftning. Bland annat finns gränsvärden för metallinnehåll i slammet och regler som styr hur slammet får användas inom jordbruket i syfte att undvika skadliga effekter på mark, vegetation, djur och människor.

Senast uppdaterad: