Miljöpolicy

Nodra bidrar aktivt till en bättre miljö och främjar en utveckling mot ett uthålligt samhälle. Vi åtar oss att fortsätta stärka vår positiva miljöpåverkan och sträva efter att minska den negativa, att förebygga föroreningar och minimera riskerna för miljörelaterad olycka eller ohälsa, och att uppfylla de bindande krav som ställs på oss.

Klimatpåverkan

Nodra ska minska sin klimatpåverkan inom alla verksamhetsområden. Minskning av växthusgasutsläpp är en prioriterad fråga vid investeringar och reinvesteringar, vid driften av verksamheten och vid strategiska beslut. Samtliga källor till växthusgasutsläpp ska hanteras, såväl direkta som indirekta, men de mest betydande ska prioriteras.

Energianvändning och -produktion

Nodra ska dra nytta av den tekniska utvecklingen för att skapa så energieffektiva anläggningar som möjligt. Vid ny- och ombyggnation ska Nodra beakta möjligheterna till egen produktion av förnybar energi, samtidigt som befintlig produktion av energi utökas.

Miljökrav i upphandlingar och avtal

Nodra ska samarbeta med leverantörer och entreprenörer för att få fram relevanta och utmanande miljökrav i upphandlingar och avtal som leder till minskad klimatpåverkan, bättre resurshushållning, färre transporter, kontrollerade utsläpp till mark och vatten, giftfri miljö och lägsta möjliga påverkan på närmiljö.

Hushållning med resurser

Nodra ska vara ett föredöme för hållbar resurshantering. Bolaget ska arbeta för att minska sin egen och kundernas vattenanvändning och ständigt verka för bättre förutsättningar för avfallsminimering, återbruk och återvinning för kunder och i den egna verksamheten. Bolaget ska beakta miljöpåverkan i material- och produktval, och hantera uttjänta produkter så högt upp på avfallstrappan som möjligt.

Utsläpp till mark och vatten

Nodra ska driva ett aktivt uppströmsarbete för att minska innehållet av oönskade substanser i inkommande vatten till reningsverket och hålla sig uppdaterade på metoder för effektivare rening. Vid inköp av kemikalier ska miljö beaktas så att miljöfarliga kemikalier fasas ut.

Klimatanpassning

Nodra ska aktivt arbeta för att klimatanpassa befintliga och blivande anläggningar. Bolaget ska ha en tydlig plan för nödvatten/reservvatten samt en robust beredningsprocess och distribution av dricksvatten

Miljökompetens

Miljöarbetet ska genomsyra hela verksamheten. Bolaget ska ständigt förbättra miljömedvetenheten hos anställda och säkerställa att alla medarbetare har förutsättningar och kunskap för att arbeta med låg miljöpåverkan.

Senast uppdaterad: