Klimatberäkning

Nodra är ett miljöföretag där verksamheten har stor positiv miljöpåverkan, framförallt genom rening av spillvatten och insamling av avfall både fastighetsnära och på returpunkter. Bolaget bidrar till ett cirkulärt samhälle där bland annat insamlat avfall hanteras som en resurs och inkommande näringsrikt slam återförs till åkermark.

För att bedriva verksamheten behövs aktiviteter som har en negativ påverkan på miljön. Nodra arbetar systematiskt för att minska miljöpåverkan från dessa aktiviteter. Därför har vi gjort en klimatberäkning som presenteras i Nodras Klimatbokslut.

Senast uppdaterad: