Kartläggning av spillvatten från fastigheter med omfattande miljöpåverkan

Publicerad:

Under våren påbörjades ett utredningsprojekt på Nodra med syftet att förbättra förutsättningarna för reningsprocesserna på Slottshagens reningsverk och minska belastningen på Motala ström. Arbetet kommer att påverka många företag inom vår kommun i hur de får använda sig av det kommunala ledningsnätet för sitt spillvatten.

I dagsläget är de flesta fastigheter med en pågående miljöfarlig verksamhet i Norrköping och Söderköping anslutna till spillvattennätet på samma villkor som hushållen. Detta trots att de i många fall belastar Slottshagens reningsverk med större flöden och mer komplexa föroreningsblandningar än ett normalt hushåll, samt tar mer resurser i anspråk genom till exempel felsökningar, ledningsslitage och olika kontakter med verksamhetskunder.

Vad som gäller för anslutningar med annat spillvatten än hushållspillvatten framgår av de allmänna bestämmelserna för användande av Norrköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) och Nodras taxa. Dock har dessa bestämmelser inte implementerats fullt ut.

För att vi ska kunna förbättra förutsättningarna för reningsprocesserna på bland annat Slottshagens reningsverk och minska belastningen på Motala ström som mottagare behöver även föroreningsbelastningen i inkommande spillvatten minska. En del av projektet är därför att göra en genomgång av befintliga kundandslutningar med annat spillvatten än så kallat hushållsspillvatten.

Kontakt med fastighetsägare

Nodra kommer före sommaren att kontakta fastighetsägare vars hyresgäster är verksamheter som har omfattande miljöpåverkan. Vi vill veta vilken typ av spillvatten som verksamheten har anslutet till vårt ledningsnät samt få in en analysrapport om hur mycket av följande som spillvattnet innehåller:

  • PFAS
  • närsalter och organiska ämnen
  • metaller
  • olja.

Utifrån de uppgifter vi får in kommer vi göra en bedömning av om det finns behov av särskild reningsavgift och om annat åtgärdsbehov för anslutningen finns.

Resterande fastighetsägare med verksamheter som anses ha mindre miljöpåverkan kommer att kontaktas med start under hösten.

Ett brev med medföljande blankett skickas till alla berörda fastighetsägare. Fyll i blanketten och skicka in den tillsammans med analysrapporten till oss på Nodra. Du kan också fylla i blanketten via ett webbformulär.

Kartläggning av spillvatten från fastighet

Informationsträff

Du som har fått brevet av oss med uppmaning om att rapportera in hanteringen av spillvatten från din fastighet bjuds även in till en informationsträff med rundvandring på Slottshagens reningsverk. Läs mer och gör en anmälan här på vår webbplats.

Anmälan till informationsträff gällande hantering av spillvatten