Olika modeller av torrtoaletter

Nedan hittar du olika modeller av torrtoaletter

I ett torrtoalettsystem med inbyggd behandling (alternativen nedan förutom utedasset) sköts det mesta per automatik och du får en färdig restprodukt med en minimal arbetsinsats.

Vid användning av förmultningstoaletter, förbränningstoaletter eller liknande automatiska system krävs ingen anmälan.

Om du som fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare vill kompostera latrin från fastigheten på din fastighet, ska du anmäla detta till byggnads- och miljöskyddsnämnden.

Egen kompostering av latrin

Den enklaste modellen av torrtoalett är det klassiska utedasset där avföring och urin samlas i en och samma behållare. För att göra det lättare att kompostera latrinet och för att motverka dålig lukt och flugor är det en fördel om du varvar latrinen med strö, sågspån, torv eller dylikt som suger upp urinen och gör latrinet torrare.

Mulltoaletten har en mindre behållare i anslutning till toaletten och kräver vanligtvis elanslutning. I behållaren rörs avfallet om i intervaller för att påskynda nedbrytningen. Med hjälp av ett värmeelement och en fläkt kan vätskan avdunsta och fuktigheten kontrolleras.

För att toaletten ska fungera kan du behöva tillsätta strömedel. Toaletterna kräver omsorgsfull skötsel och regelbunden tömning för att fungera väl.

I multrummet samlas avfallet i en stor behållare där det bryts ner biologiskt. Systemet kan även ta hand om matavfallet.

Behållaren kräver stort utrymme och placeras vanligen i källarplan eller i grunden direkt under toaletten. Detta utrymme bör vara uppvärmt på vintern, alternativt kan behållaren vara eluppvärmd eller isolerad.

Problem med flugor, dålig lukt och vätskeöverskott kan förekomma. Det kan du ofta åtgärda genom att tillsätta strömedel. Tömningen sker via en lucka i behållarens nedre del och bör ske varje eller vart annat år. Restprodukten kan sedan används som jordförbättringsmedel.

Genom att sortera bort urinen minskar risken för lukt och flugor och den torra avföringen blir lättare att hantera och kompostera. Du får också en miljövinst när urinen kan användas för gödning.

Om du har ett befintligt dass och vill ha urinsortering kan du köpa en insats för urinseparation som läggs i det befintliga dasset. Med den urinseparerande toasitsen kommer en slang för bortledande av urinen. Slangen leder du till en plastdunk eller till en tank.

Det finns också färdiga toaletter med urinsortering att köpa. Med toaletterna medföljer oftast flera latrintunnor som kan användas för kompostering.

En förbränningstoalett förbränner latrinet så att slutprodukten blir aska. Askan kan sedan användas som gödning i trädgården. Denna typ av toalett kräver el eller gasol för att fungera. Förbränningstoaletter är förhållandevis dyra men utgör en bekväm lösning för dig som inte vill eller kan hantera latrinet på annat sätt.

Senast uppdaterad: