Fett och olja från verksamheter

Fastigheter där det bedrivs verksamhet måste ha en fettavskiljare installerad. Fettavskiljarslam och vegetabilisk olja räknas som verksamhetsavfall och töms inte av Nodra.

I avloppsledningarna sjunker vattentemperaturen vilket gör att fett och vegetabilisk olja stelnar och fastnar i ledningarna. Detta kan leda till stopp och orsaka källaröversvämningar, utsläpp av orenat avloppsvatten och dålig lukt.

Är du fastighetsägare och har en eller flera verksamheter som hanterar livsmedel, till exempel kafé, restaurang, storkök eller bageri, i din fastighet, måste det finnas en fettavskiljare installerad. Det går att ha samma fettavskiljare till flera verksamheter om den är tillräckligt dimensionerad och lämpligt placerad i fastigheten. Om du som verksamhetsägare hanterar stora mängder fett, till exempel frityrolja, kan du vara tvungen att ha speciella uppsamlingskärl.

Alla verksamheter som riskerar att släppa ut mer fett än vad normalt hushållsavloppsvatten innehåller måste ha en avskiljare för fett. Exempel på sådana verksamheter är

 • bageri
 • café/konditori
 • catering
 • charkuteriindustri
 • friteringsanläggningar
 • livsmedelsbutik
 • hamburgerbar
 • mottagningskök
 • personalmatsal
 • pizzeria
 • restaurang
 • salladsbar
 • konditori
 • storkök
 • rökeri
 • gatukök
 • sushi.

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att det inte ska rinna ut stora mängder fett i det allmänna avloppet. Ansvaret regleras i:

 • allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) i Norrköpings kommun. Enligt den är fastighetsägaren ansvarig för utsläppen från sin fastighet och får inte släppa ut fett i större mängder i avloppsystemet
 • föreskrifter för avfallshanteringen i Norrköpings kommun samt riktlinjer för arbetsmiljö och tillgänglighet för avfallshanteringen,
  Avgifter och regler för avfall
 • riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Enligt den ska fettavskiljaren vara rätt dimensionerad och tömmas regelbundet,
  Avloppsvatten från verksamheter
 • boverkets byggregler (BFS 2011:6) (bolagsverket.se) Länk till annan webbplats.. I den anges att avskiljare bör finnas om avloppsvattnet kan innehålla mer än obetydliga mängder fett.

Beställ tömning av privat företag

Du som bedriver verksamhet behöver i dialog med fastighetsägaren kontakta valfritt privat företag som kan erbjuda tömning av fettavskiljare eller hämtning av vegetabilisk olja. Fettavskiljarslam och vegetabilisk olja definieras som verksamhetsavfall.

Gör en anmälan

Anmäl till oss hur du som fastighetsägare hanterar fett från fastigheten genom att fylla i blanketten för fettavskiljare och hämtning av vegetabilisk olja som du hittar under Självservice:

Fettavskiljare och uppsamling av vegetabilisk olja

Så fungerar en fettavskiljare

En fettavskiljare är en vattenbehållare som fångar upp fett innan det når det allmänna avloppet. När avloppsvattnet rinner genom fettavskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i första facket medan fett flyter upp och samlas vid ytan i nästa fack eftersom fett är lättare än vatten.

För att fettavskiljaren ska fungera måste den vara utformad enligt svensk standard, rätt dimensionerad samt tömmas, rengöras och fyllas på med vatten regelbundet.

Illustration över en fettavskiljare. Den består av två fack med. Inloppet är på sidan till vänster där slamet lägger sig på botten. Vattnet tar sig över en vägg till nästa fack där fettet flyter upp till utan och vattnet kan sedan fortsätta ut till utloppet på höger sida.

Installation

När du ska installera en fettavskiljare behöver du göra följande:

 • Kontakta en VVS-konsult, rörinstallatör, tillverkare eller återförsäljare av fettavskiljare för hjälp med dimensionering. Fettavskiljaren ska vara utformad och dimensionerad enligt standarden SS-EN 1825.
 • Kontakta Norrköpings kontaktcenter för att få veta om installationen kräver någon bygganmälan.
  Kontakta kommunen (norrkoping.se) Länk till annan webbplats.
 • Kontakta vår kundservice innan installation av fettavskiljaren, så att placeringen kan bedömas ur arbetsmiljösynpunkt.
  Kontakta oss
 • Fyll i blanketten för fettavskiljare och hämtning av vegetabilisk olja.
  Fettavskiljare och uppsamling av vegetabilisk olja

Viktigt om placering

När du installerar en fettavskiljare är det viktigt att tänka på att tömningspersonalen ska kunna tömma den på ett bra och enkelt sätt. Placera fettavskiljaren i separat utrymme som är avskilt från hantering och förvaring av livsmedel. Tömningspersonalen får inte dra sugslangar och annan utrustning som krävs vid tömningen genom utrymmen där verksamheten hanterar och förvarar livsmedel. Kontakta kommunens kontaktcenter om du har frågor om detta. Tänk också på att ha bra ventilation där fettavskiljaren är placerad för att minska risken för höga koncentrationer av svavelväte och dålig lukt.

Tömning av fettavskiljaren

Kontakta valfri privat företag som kan erbjuda tömning av fettavskiljare.

För att tömning av fettavskiljaren ska vara möjlig bör

 • avståndet mellan slambilen och fettavskiljaren vara mindre än 10 meter
 • det finnas en spolslang med munstycke samt varmvatten i närheten av fettavskiljaren så att tömningspersonalen ska kunna spola rent och få bort allt fett.

Efter tömning ska du som verksamhetsutövare återfylla fettavskiljaren med vatten.

Hämtning av vegetabilisk olja

Om verksamhet hanterar stora mängder fett, exempelvis frityrolja och liknande behöver den speciella förslutningsbara uppsamlingskärl. Kontakta valfri privat företag som kan erbjuda hämtning av vegetabilisk olja.

Hämtning av olja ska ske minst en gång per år. Vegetabilisk olja hämtas i 70-, 200-, 600- eller 1000-liters behållare. För att återvinningen ska fungera får inga matrester eller annat avfall finnas i behållaren för vegetabilisk olja.

Fritöskorg med pommes frites där oljan bubblar.

Exempel på tillfälle då vegetabilisk olja används.

Två metalltunnor. En större till vänster, grön med vitt lock. En mindre till höger, blå med vitt lock.

Behållare för vegetabilisk olja.

Senast uppdaterad: