Farligt avfall från företag

Farligt avfall är bland annat alla typer av kemikalier, spillolja, färgrester, och lösningsmedel. Farligt avfall måste lämnas separat, det får alltså inte blandas med andra typer av avfall. Du som har en verksamhet ansvarar för att transporten sker på rätt sätt.

Förvara farligt avfall så att eventuellt spill och läckage inte hamnar i spill- och dagvattenledningarna eller i naturen.

Hantera avfall (norrkoping.se) Länk till annan webbplats.

Anmäl lagring av farligt avfall (blankett på norrkoping.se) Länk till annan webbplats.

Transport

Du som har en verksamhet ansvarar för att beställa och bekosta hämtning av farligt avfall. Till detta kan du anlita valfri entreprenör som har tillstånd att transportera farligt avfall. Du får transportera mindre mängder farligt avfall på egen hand om du anmäler det till länsstyrelsen. Den som tar emot avfallet måste ha tillstånd för detta.

Tänk på att företag och verksamheter inte får lämna farligt avfall till returpunkterna eftersom den verksamheten finansieras av hushållens renhållningsavgift.

Transport och mellanlagring

Dokumentation av farligt avfall

Företagare, transportörer eller omhändertagare av farligt avfall måste föra anteckningar om vilka mängder farligt avfall som de alstrar, vart avfallet transporteras och hur det behandlas.

Använd gärna miljömärkt

Tänk också på att inte använda miljöfarliga produkter i onödan. Använd miljömärkta alternativ om det finns och använd inte större mängder än du behöver.

Senast uppdaterad: