Installera underjordsbehållare och sopsug

Underjordsbehållare och sopsug är två olika system för insamling av avfall som du som fastighetsägare kan välja att installera. Efter godkännande från Samhällsbyggnadskontoret och Nodra ansvarar du för inköp och installation av valt system. Du beställer sedan tömning av Nodra.

En underjordsbehållare är en behållare som helt eller delvis är nedgrävd i marken och som töms genom att en kranbil lyfter upp behållaren. Det finns även andra behållare ovan mark som också töms med kranbil.

Sopsug är ett system där avfallet slängs ner via en lucka ovan jord och transporteras i rör till en tank (mobil sopsug) eller container (stationär sopsug). Tanken töms på plats av en sugbil och containern transporteras iväg för tömning på annan plats.

Krav på transportväg och placering

För att kunna genomföra en säker tömning av underjordsbehållare eller sopsug ställer vi krav på transportväg och placering. Tänk på att

  • kontakta Nodra och Samhällsbyggnadskontoret i planeringsskedet för råd och godkännande
  • sopbilens uppställningsplats ska vara i direkt anslutning till behållarna och att inga omgivande hinder ska finnas
  • behållarna måste ha en- eller tvåkrokssystem
  • det ska finnas vändplats som är rätt dimensionerad om inte genomfart är möjlig.

Riktlinjer

För att veta vilka gator/vägar och trafikflöden som lämpar sig för tömning av underjordsbehållare och sopsug har Samhällsbyggnadskontoret och Nodra tagit fram en riktlinje. Utifrån riktlinjen och med stöd av Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen gör vi en bedömning om det är lämpligt att installera underjordsbehållare, andra bottentömmande behållare eller sopsug.

Riktlinje installation av underjordsbehållare eller sopsug

Handbok för avfallsutrymmen (avfallsverige.se) Länk till annan webbplats.

Avgifter

Avgifter för hämtning av avfall från underjordsbehållare och sopsug hittar du i avfallstaxan.

Avfallstaxa

Senast uppdaterad: