Farligt avfall från flerbostadshus

Fastighetsägare till flerbostadshus har ansvar för att farligt avfall inte lämnas med restavfallet eller spolas ned i avloppet. Det finns inget krav på att farligt avfall från boende måste samlas in i eller vid fastigheten, men det underlättar för dina boende att göra rätt och för dig att ta ditt ansvar.

Vill du samla in farligt avfall i din fastighet kan du lösa det genom att ordna ett särskilt utrymme för det. Då kan vi hämta ditt farliga avfall. Det är viktigt att det finns information till de boende om vad som gäller.

Beställ abonnemang för farligt avfall från hushållen

När du beställer ett abonnemang för farligt avfall får du tre röda boxar med måtten L381 x B270 x H280 mm som hyresgästerna ska lägga det farliga avfallet i.

Hämtningsintervall

Du kan välja att få ditt farliga avfall hämtat varje vecka, var 14:e dag, var 4:e vecka, var 8:e vecka eller var 12:e vecka.

Hämtning av farligt avfall efter beställning

Du kan även beställa hämtning vid behov. Du kan välja om du vill ha hämtat inom 5 arbetsdagar eller inom 24 timmar. 24-timmarshämtningen kostar mer.

Avfallstaxa

Förvaring av farligt avfall i miljörummet

En del farligt avfall kan vara lättantändligt. Tänk på hur du förvarar det tillsammans med annat brandfarligt.

Farligt avfall ska förvaras på särskild iordningställd plats där eventuellt spill och läckage inte kan nå avlopp eller mark. Det är viktigt att se till att farligt avfall förvaras i soprummet så att det inte är åtkomligt för barn och andra obehöriga, gärna i ett utrymme som går att låsa. Giftklassat avfall måste du alltid hålla inlåst. Du ska också förvara farligt avfall så att det inte kan läcka till dag- eller spillvattenbrunnar eller förorena marken. Eventuella spill eller utsläpp ska du kunna samla upp och ta hand om. Därför måste du ha tillgång till lämpliga redskap och absorptionsmedel, det vill säga material som kan suga upp utsläppet.

Exempel på farligt avfall

  • lustgastuber (även tomma)
  • färg, lack och lim
  • lösningsmedel
  • spillolja
  • oljefilter
  • sprayburkar
  • kylarvätska och glykol

Mer om farligt avfall

Farligt avfall

Senast uppdaterad: