Fastighetsägarens ansvar

I flerbostadshus har fastighetsägaren ansvar att se till att de boende kan lämna sitt avfall nära sin bostad och att de boende vet hur de ska hantera sitt avfall. Fastighetsägaren ansvarar också för att avfallsutrymmen och hämtningsställen uppfyller kraven för en god arbetsmiljö.

Som fastighetsägare ska du ha kunskap om de lagar och regler som gäller för avfallshantering. Du är ansvarig att hantera avfall enligt Allämma föreskrifter för avfallshantering i Norrköpings kommun. Du är också skyldig att i behövlig omfattning informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om de regler som gäller för avfallshanteringen.

Om förhållandena på fastigheten förändras på ett sätt som påverkar hanteringen av
kommunalt avfall eller övrigt avfall under kommunalt ansvar, är det du som fastighetsägare som ansvarar för att informera Nodra om detta.

Avgiftsskyldighet

Fastighetsägaren ansvarar för att betala för avfallshanteringen enligt avfallstaxan, som är beslutad av kommunfullmäktige.

För avfall som lämnas i container eller storsäck kan felsorteringsavgift komma att tas ut vid felsortering.

Avgifter och regler för avfall

Utrymmen, behållare och påsar

I eller i anslutning till flerbostadsfastigheter ska det finnas utrymmen för förvaring av restavfall och matavfall (eller behållare för både mat-och restavfall) samt för grovavfall, elavfall och farligt avfall. Om det saknas lämpliga utrymmen för grovavfall, elavfall och farligt avfall i fastigheten ska fastighetsägaren anvisa en annan plats för förvaring av avfallet inför hämtning. Hämtningsplatsen ska godkännas av oss.

Fastighetsinnehavaren ska beställa behållare till det antal och med den volym som behövs för en rationell hämtning. Vi får besluta om antal behållare och placering av dessa. Likaså är fastighetsinnehavaren är skyldig att använda de behållare som vi tillhandahåller. Användande och placering av annan utrustning ska godkännas av oss.

Om fastigheten har källsortering av matavfall ska fastighetsägaren se till att matavfallet samlas in i särskilda påsar som alla boende ska ha tillgång till.

Fastighetsägaren ansvarar för rengöring och underhåll av soprum, sopskåp och soptunnor.

Bygg bra avfallsrum

Skada eller förlust av behållare och material

Som fastighetsägare är du ansvarig för att kärlen skyddas från onormalt slitage. Om kärlen skadas, försvinner eller brinner upp kan du bli skyldig att betala för ersättning och transport av materialet. Avgifterna för skada eller förlust av behållare och material hittar du i avfallstaxan för 2024 enligt tabell E.

Skada eller förlust av avfallsbehållare och material (Avgifterna gäller från 1 januari 2024)

Kärltyp och övrigt material

Avgift (inklusive moms)

Kärl 140 liter

320 kr

Kärl 190 liter

450 kr

Kärl 240 liter

700 kr

Kärl 660 liter

1350 kr

Behållare/back för elavfall eller farligt avfall, flerbostadshus

50 kr

Avfallstaxa

Arbetsmiljö och tillgänglighet

Fastighetsägaren ansvarar för att avfallsutrymmen och hämtningsställen uppfyller kraven för en god arbetsmiljö. Soptunnor, sopskåp och dylikt ska vara placerade så att det underlättar hämtningen. Vi eller entreprenören vi har anlitat ska ha tillträde till fastigheten och utrymmen där avfallet förvaras eller där tömning ska ske. Fastighetsinnehavaren måste därför lämna över de nycklar, portkoder och dylikt som behövs.

Fastighetsinnehavaren eller väghållaren ansvarar för att hålla körväg, enskild väg eller tomtmark som utnyttjas vid hämtning, i framkomligt skick för hämtningsfordon året om.

Transportvägen från fordonets uppställningsplats till avfallsbehållarna ska vara framkomlig. Vintertid ska vägen röjas från snö och hållas halkfri.

Fastighetsinnehavaren är skyldig att förvara avfallet inom fastigheten till nästkommande hämtning om

  • snö, tjällossning eller andra tillfälliga väghinder omöjliggör hämtning, eller
  • avfallshämtaren, av skäl som denna inte kunnat påverka, inte haft tillträde till utrymmet eller den plats inom fastigheten där avfallet förvaras.

För fastigheter som är svår att nå för hämtning på grund av begränsad framkomlighet får vi besluta att hämtning ska ske på en annan lämplig plats.

Vi följer branschorganisationen Avfall Sveriges riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen vid ny- och ombyggnation. De har gett ut en handbok som förklarar både lagkrav och branschkrav och som ger dig tips om hur du kan skapa en trevligare plats kring avfallskärlen både för dig själv och för den som hämtar ditt avfall.

Handbok för avfallsutrymmen (avfallsverige.se) Länk till annan webbplats.

Fett och olja

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att det inte ska rinna ut stora mängder fett i det allmänna avloppet. Om du har en eller flera verksamheter som hanterar livsmedel, till exempel kafé, restaurang, storkök eller bageri, i din fastighet, måste du ha en fettavskiljare.

Fett och vegetabilisk olja från verksamheter

Senast uppdaterad: